Over ons

Hoi, mijn naam is Marco Kok, 31 jaar, getrouwd met mijn lieve vrouw en papa van 3 kinderen, ik werk als tuinman bij een hoveniersbedrijf, mijn hobby’s zijn mijn gezin, wandelen en de natuur.

Ons geloof

Wij geloven dat de King James Bible 1611 het perfecte en waarlijke woord van God is.

Als eerst en vooral, ons geloof in de perfecte autoriteit en het innerlijke leven van de King James Bible 1611. We leren niet dat het een “nauwkeurige vertaling” is of dat het “de woorden (of boodschap) van God” bevat, maar dat de tekst van de King James Bible 1611 de feitelijke geschreven woorden van God zijn.

We begrijpen dat de geïnspireerde geschriften voornamelijk in het Hebreeuws (Oude Testament) en het Grieks (Nieuwe Testament) werden gegeven. Maar deze “originele handtekeningen” zijn gedurende vele eeuwen verloren gegaan, en om dat als een autoriteit te gebruiken zou onjuist en vals zijn.

Ook vertrouwen op Hebreeuwse of Griekse teksten kan tot fouten leiden, vanwege de grote verscheidenheid aan tegenstrijdige edities en variaties van tekstsoorten. Er zijn minstens 20 verschillende Griekse teksten en ook veel verschillende Hebreeuwse teksten. Welke is de juiste?

Daarom houden wij om zeven redenen de perfectie van de King James Bible 1611 aan.

1. Het heeft de grootste steun van de oude manuscripten en kerkvaders. (Ik heb kerkvaders doorgestreept omdat Jezus verbied om een overziener in de gemeente vader te noemen, Matthew 23:9) Ongeveer 95% van alle Griekse manuscripten ondersteunt de KJB. Ongeveer 2/3 van alle oude kerk’vader‘ citaten ondersteunen ook de KJB.

2. Het heeft alle andere boeken in het niets doen staan die ooit in de geschiedenis van de mensheid zijn gedrukt. (Ongeveer 1 miljard sinds 1611) Als het niet het woord van God is, waarom heeft het dan zoveel meer uitgaven dan welk ander boek of andere Bijbel dan ook?

3. Geen enkel ander religieus boek (inclusief de originele handtekeningen) is ooit in de buurt gekomen van het produceren van de geestelijke vrucht (Luke 6:43 -44) die de King James Bible 1611 in minder dan 400 jaar heeft voortgebracht.

4. Geen enkel ander religieus boek heeft de toekomst nauwkeurig kunnen voorspellen zoals de KJB de afgelopen 100 jaar heeft gedaan. ( 2 Peter 1:19-21, Matthew 24, 1 Timothy 4:1-3, 2 Timothy 3:1-5 en Revelation )

5. Er zijn meer dan 200 nieuwe bijbelversies geproduceerd sinds 1881 om de KJB te vervangen. Ze zijn allemaal mislukt. De enige ‘succesvolle’ nieuwe bijbel is de bijbel die eigendom is van, wordt afgedrukt en gepromoot door seculiere bedrijven. De NIV is bijvoorbeeld eigendom van Ruppert Murdoch, die ook de eigenaar is van FOX-televisienetwerk en de satanische bijbel van Anton LaVey. (Amos 3:3)

6. De KJB is de enige Bijbel zonder copyright erop. God wil dat iemand zijn woord kan publiceren. Hij is niet voor de hebzuchtige uitgevers die de nieuwe versies bezitten. (1 Timothy 6:10)

7. De KJB werd vertaald door een superieure techniek die de nauwkeurigheid garandeerde. Er waren 47 van Europa’s meest briljante geleerden die aan de vertaling werkten, en elk boek van de Bijbel moest 7 verschillende testen doorstaan voordat het als schrift zou worden aanvaard.

Veel van de nieuwe versies van de twintigste eeuw zijn geschreven door slechts één of twee mannen. De KJB werd ook vertaald in een tijd van veel hogere morele zuiverheid. In tegenstelling tot de nieuwe versies van de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Ons geloof in de perfecte autoriteit van de King James Bible 1611 stelt ons in staat om op elk moment God Zijn waarheid te spreken tegen iedereen zonder oneerlijk te zijn. (Matthew 7:28-29) Het is een teleurstellend feit dat veel voorgangers en Christenen hun Bijbel ‘het woord van God’ noemen en toch geloven ze in hun hart niet dat het foutloos is. ( 1 John 5:10-13 )

Alle verdere verwijzingen naar “de Bijbel” zullen gaan over de KJB 1611.

De Godheid

Wij geloven dat de Godheid bestaat uit God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. De Bijbel leert dat deze drie gescheiden zijn en toch gelijk in hun macht en autoriteit. Hoewel ze gescheiden zijn in hun functies, maken ze allemaal deel uit van één enkel lichaam. Met andere woorden, we geloven niet in drie goden, maar in één God die uit drie delen bestaat (lichaam, ziel en geest). (1 John 5:7-8)

God de Vader

Wij geloven dat God de Ziel van de Godheid is, wij begrijpen dat er nergens in de Bijbel letterlijk ‘God de ziel’ staat, maar God maakte ons in Zijn beeltenis en naar Zijn lijkenis (Genesis 1:26-27, Genesis 5:1) en God verteld ons een ziel te hebben (Leviticus 26:11). God de Vader voert toorn uit (Romans 1:18) en oordeel (Romans 2:16), evenals liefde, barmhartigheid en genade. (Romans 5:8) De Bijbel leert dat “no man hath seen God at any time.”(John 1:18). Hij verblijft in de hemel en waakt over de bezigheden van de mens. (Proverbs 15:3)

Jezus de Zoon

Wij geloven dat Jezus het Lichaam van de Godheid is. De Bijbel zegt dat Jezus was en is “God manifest in the flesh” (1 Timothy 3:16). Het was Jezus die naar deze aarde kwam in de gelijkenis van zondig vlees. Jezus vergoot Zijn bloed aan het kruis om de zonden van de mensheid te betalen. (1 John 1:7) Vandaag verblijft Jezus in de hemel als de middelaar tussen God en de mens. (1 Timothy 2:5-6) Binnenkort zal Jezus zijn geliefde gemeente weghalen om bij hem in de hemel te zijn, zodat ze gespaard zullen blijven voor de vreselijke uitstorting van de toorn van God die bekend staat als “the time of Jacob’s trouble” (Jakob’s benauwdheid / problemen) in Jeremiah 30:7. (1 Corinthians 15:51-55, 1 Thessalonians 4:15-18) Na deze periode van 7 jaar van verdrukking, zal Jezus naar deze aarde terugkeren om de natiën te oordelen (Matthew 25). Dan zal Jezus gedurende 1000 jaar fysiek regeren en heersen in Jeruzalem, waarna Hij zal oordelen Satan en alle niet-geredde levende en doden bij het Oordeel van de Grote Witte Troon ‘Great White Throne Judgment’. (Revelation 20:11-15)

De Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest de Geest van de Godheid is. Hij is “alomtegenwoordig” wat overal op alle tijdstippen betekent. Het is de Heilige Geest die woont in het lichaam van een gelovige in Jezus Christus. (1 Corinthians 6:19) Bewijs van de Heilige Geest in een gelovige is begrip hebben van de waarheid van de woorden van God (John 15:26, John 16:13) en een eenheid van gedachte onder de geredde personen. (1 Corinthians 1:10)

Wij geloven niet in de ‘Joodse teken geschenken’ (1 Corinthians 1:22, Hebrews 2:3-4) van het spreken in tongen, profeteren en genezen voor deze tijdsperiode. (Acts 2 en 1 Corinthians 14) Het boek Handelingen (Acts) beschrijft de vorming van de Christelijke gemeente en de ontwikkeling van ons huidige evangelie dat aan de apostel Paulus is geopenbaard. (Romans 2:16, 16:25-26, 2 Timothy 2:8) De Bijbel leert dat het evangelie eerst tot de Joden werd gepredikt (Romans 1:16) en omdat de Joden een teken nodig hebben (1 Corinthians 1:22) kregen de vroege apostelen speciale ‘tekengeschenken’ om het evangelie van Jezus Christus te bevestigen (Mark 16:9-20, Acts 2). Toen Paulus het evangelie naar de heidenen begon te brengen, waren de tekengeschenken niet langer nodig omdat de Bijbel zegt dat: “….the Greeks seek after wisdom.” (1 Corinthians 1:22)De man, geschapen naar de beeltenis van God, mannelijk en vrouwelijk creëerde Hij hen.

Wij geloven dat de zondige mens nooit een god of God kan worden. De Bijbel leert echter dat de man (de vrouw uit de rib van de man), naar de afbeelding van God is geschapen. (man – woman) (Genesis 1:26-27) (Genesis 2:21-23) Met andere woorden, mannen en vrouwen bestaan uit drie aspecten: lichaam, ziel en geest.

(1 Thessalonians 5:23) Ons lichaam is het fysieke lichaam van vlees dat een ieder van ons bij de geboorte wordt gegeven.

Dit lichaam is vergankelijk. Het zal oud worden, sterven, rotten en terugkeren naar de aarde. (Isaiah 40:6) Wij geloven dat alle ware gelovigen op een dag een onvergankelijk lichaam van eeuwig volmaakt vlees zullen krijgen. Dit zal gebeuren bij de opstanding. (1 Corinthians 15:35-50)

Onze ziel is eeuwig, maar in tegenstelling tot God de Vader, werd onze ziel geschapen en bestond niet eeuwig. Het is de ziel die eeuwig zal leven bij God in de hemel, of met Satan in de hel.

Onze geest wordt levend gemaakt wanneer we wedergeboren zijn. (Ephesians 2:1-6) Voordat jij gered bent, is jou geest dood in misdaden en de zonden. Dit is waarom waarlijk begrip van de schrift onmogelijk is zonder gered te zijn. “The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned.” (1 Corinthians 2:14) Een geredde man of vrouw krijgt de Heilige Geest als gids en trooster. (John 15:26, John 16:13)Redding door geloof in het voltooide werk van Jezus Christus aan het kruis

De Bijbel leert dat ware bijbelse redding bestaat uit berouw (2 Corinthians 7:10, Romans 2:4), gevolgd door het aannemen van Jezus Christus als uw persoonlijke Heer en Redder door een daad van vrije wil (Romans 10:9-13) Dit soort redding leidt tot een veranderd leven. (2 Corinthians 5:17) De Bijbel zegt dat Jezus eenmaal stierf om voor zonden te betalen. (Hebrews 9:28) We verwerpen daarom de rooms-katholieke praktijk van de Eucharistie (of het opnieuw offeren van Jezus op een altaar) als een vervloekte ketterij. (Hebrews 10:11)

Redding in onze huidige dispensatie is niet verbonden met werken. (Ephesians 2:8-9) De Bijbel leert dat God ons redt, we redden onszelf niet door onze eigen rechtvaardigheid. (Titus 3:5) Hoewel we niet geloven dat werken noodzakelijk zijn voor redding, geloven we wel dat de Bijbel leert dat goede werken het bewijs zijn van een ware bekeerling. (Acts 26:20) Met andere woorden, goede werken komenNa redding. Alle goede werken die vóór de redding zijn gedaan, zijn slechts tijdverspilling. (Proverbs 21:4)

De Bijbel leert dat elke Christen zich op een dag zal verantwoorden over zijn leven voor de rechterstoel van Christus. (Romans 14:10-12 en 2 Corinthians 5:10) Bij dit oordeel zullen 5 verschillende kronen worden uitgegeven. 1. Crown of rejoicing: Gegeven aan degenen die zielen winnen. (1 Thessalonians 2:19-20, Luke 15:7) 2. Incorruptible crown: gegeven aan hen die trouw blijven en in alle dingen gematigd zijn. (1 Corinthians 9:24-27, Hebrews 12:1-2 en 2 Timothy 4:7) 3. Crown of glory: gegeven aan pastoren, evangelisten, leraren, zendelingen of iemand die het woord van God “voedt” aan de mensen. (1 Peter 5:1-4, John 21:15-17) 4. Crown of righteousness: gegeven aan degenen die voor waarheid staan ​​en uitkijken naar de verschijning van Jezus Christus. (2 Timothy 4:1-8, Revelation 3:8 en 22:20) 5. Crown of life: gegeven aan degenen die ‘verleiding verdragen’. (James 1:12) Ook gegeven aan een martelaar. (Revelation 2:10) De Bijbel leert dat deze kronen alleen worden gegeven aan degenen die “wettelijk strijden’’. (2 Timothy 2:5) Met andere woorden; het werk van God moet op God Zijn manier worden gedaan.Eeuwige zekerheid van een waarlijk wedergeboren Christen

Wij geloven dat eenmaal wanneer een individueel persoon de Heer Jezus Christus ontvangt, en de Heilige Geest in hem komt, zij hun verlossing niet kunnen verliezen. De eerste reden hiervoor is omdat redding van God komt (‘it is the ‘gift of God’). (Ephesians 2:8-9) Het is niet gebaseerd op jou goede werken. Titus 3:5) Als jou is geleerd om te geloven dat jij je redding kunt verliezen, dan moet je ook geloven dat jij hard moet werken om je redding te behouden. Deze kromgetrokken manier van denken komt door zelfgerechtigheid. (Lees alstublieft Romans 10:2-4) De Bijbel zegt ook dat een gered persoon is verzegeld ‘sealed unto the day of redemption’ door de heilige Geest. (Ephesians 4:30 en 1:13)

Verschillende dispensaties

Een goed begrip van de Bijbel is VEREIST “rightly dividing the word of truth”. (2 Timothy 2:15) Wij geloven in 7 belangrijke ‘dispensaties’. (Het woord “dispensation“ komt voor in 1 Corinthians 9:17, Ephesians 1:10, 3:2, Colossians 1:25) Deze dispensaties zijn;

1. De tuin van Eden. (Genesis 1:1 tot en met Genesis 3:7)

2. De val van Adam en Eva (Genesis 3:7-24) tot het geven van de wet aan Mozes. (Exodus 20)

3. De wet en de profeten tot Johannes de Doper. (Matthew 11:13, Luke 16:16)

4. The “gospel of the kingdom” (evangelie van het koninkrijk) wordt gepredikt tussen de tijd van Johannes de Doper en de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. De twee koninkrijken die in deze periode aan de Joden werden gepresenteerd, waren the kingdom of heaven (het koninkrijk der hemel) dat een fysiek, letterlijk, aards koninkrijk is. (Matthew 11:12) Het andere gepredikte koninkrijk was the kingdom of God (het koninkrijk van God). Dit is een geestelijk koninkrijk. (Luke 17:20-21, Romans 14:17) Het evangelie van het koninkrijk (The ‘gospel of the kingdom’) werd gepredikt omdat de Koning der koningen (De Heer Jezus Christus) op dat moment fysiek op aarde was.

5. De kruisiging, tot de opnamen van het lichaam van Christus. (1 Corinthians 15:51-58, 1 Thessalonians 4:16-18)

Het boek Handelingen (acts) beschrijft de vorming van de Christelijke gemeente en de ontwikkeling van ons huidige evangelie dat aan de apostel Paulus is geopenbaard. (Romans 2:16, 16:25-26, 2 Timothy 2:8) De Bijbel leert dat het evangelie eerst tot de Joden werd gepredikt (Romans 1:16) en omdat de Joden een teken nodig hebben (1 Corinthians 1:22) kregen de vroege apostelen speciale ‘tekengeschenken’ om het evangelie van Jezus Christus te bevestigen (Mark 16:9-20, Acts 2). Toen Paulus het evangelie naar de heidenen begon te brengen, waren de tekengeschenken niet langer nodig omdat de Bijbel zegt dat: “….the Greeks seek after wisdom.” (1 Corinthians 1:22, Hebrews 2:3-4) Wij denken dat deze tekenen langzaam afnamen, zoals we kunnen zien als je het Nieuwe Testament leest bijvoorbeeld: 2 Timothy 4:20. Wij geloven nog steeds dat God vandaag de dag wonderen kan doen als Hij dat wil, zoals het genezen van een persoon of een openbaring geven, of dat Hij een Christen beschermen kan voor een gevaar, maar niet per direct afgedwongen waar en waneer dan ook door de geboden en wil van mensen. Met andere woorden, God heeft de controle over zulke dingen en niet wij. Pas op voor toneel bij mensen die dit soort gaven faken omdat ze dit zelf zo graag willen.

Wij geloven net in de ketterse leer van “hyper-dispensationalisme”. (Stam, Bullinger, Moore, etc.) De Bijbel leert duidelijk dat Paulus deel uitmaakte van hetzelfde lichaam van gelovigen waar Petrus, Johannes, Mattheus, Marcus en Lucas deel van uitmaakten. Het evangelie dat we vandaag verkondigen, werd niet volledig geopenbaard totdat Paulus verscheen, maar dat betekent niet dat de andere apostelen geen deel uitmaakten van hetzelfde lichaam van Christus waar wij vandaag de dag deel van uitmaken. Paulus verklaarde in Romans 16:7 dat er gelovigen waren “in Christus” voordat hijzelf gered was. Om te zeggen dat er twee lichamen van Christus zijn (kruisiging tot Paulus, en van Paulus tot aan de de opname) toont een grote mate van onwetendheid van de schrift.

6. De opname van het lichaam van Christus (1 Corinthians 15:51-58, 1 Thessalonians 4:16-18) tot de wederkomst van Jezus Christus. (Matthew 24:29-41, Revelation 19:11-21) Deze periode die bekend staat als the “great tribulation” of in het Nederlands de “grote verdrukking” (Matthew 24:21) en ook als the “time of Jacob’s trouble” (tijd van Jakobs benauwdheid / problemen) (Jeremiah 30:7) zal ongeveer 7 jaar duren. In deze periode is redding gebaseerd op geloof en werken. (James 2:14-26, Revelation 14:12) Tijdens de verdrukking zal iedereen die het merkteken van het beest aanneemt en zijn beeld aanbidt, zijn redding verliezen en het nooit meer terug kunnen krijgen. (Hebrews 3:14, 6:4-6, 10:26-27, Revelation 14:9-11)

7. Het duizendjarig koninkrijk van Jezus Christus op deze aarde (Revelation 20:4-6), zal de laatste dispensatie zijn. Redding wordt bereikt door werken. (Matthew 5) Er is geen geloof verbonden met deze dispensatie omdat Jezus Christus zichtbaar zal zijn voor iedereen op aarde. (Zechariah 12:10 en 13:1-6, Revelation 5:7)

Het extreme belang van het duidelijk definiëren van de bovengenoemde dispensaties, kan niet genoeg worden benadrukt. Bijna alle valse doctrine die vandaag wordt onderwezen, is een direct gevolg van hen die het woord niet correct verdelen “rightly dividing the word of truth”. De enorme verscheidenheid aan ‘Christenen’ komt vooral voort uit het niet begrijpen van de verschillende dispensaties.

Mannelijk gezag in de gemeente en thuis

Wij geloven NIET in een vrouwelijke pastoor / bisschop / overzienster vanwege de duidelijke lering ertegen in de Bijbel. “This is a true saying, If a MAN desire the office of a bishop, HE desireth a good work. A bishop then must be blameless, the HUSBAND of one wife….” 1 Timothy 3:4 “1 Timothy 3:4 zegt tweemaal: zijn “his” en vers 5 zegt “man”, zijn “his”, en hij “he”. De Bijbel zegt ook in 1 Timothy 2:11-12: “Let the women learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.” 1 Corinthians 14:34-35 zegt duidelijk: “Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.”

Wij geloven dat God de man heeft voorbestemd om het hoofd van het huis te zijn, en niet de vrouw. (1 Corinthians 11:3, Ephesians 5:33, 1 Peter 3:1-7)

Bescheiden kleding voor vrouwen

Wij geloven dat vrouwen zich zodanig moeten kleden dat ze geen aandacht op zichzelf vestigen. Als Christenen, moeten zowel mannen als vrouwen ernaar streven om God te eren met ons leven, wij zijn voor Zijn plezier gemaakt. (Revelation 4:11) De Bijbel vertelt vrouwen hoe ze zich zouden moeten kleden. (1 Peter 3:3-4, 1 Timothy 2:8-10) Jezelf bescheiden kleden is niet alleen in de ogen van God aangenaam, maar is ook een manier om meer respect te krijgen van mannen in de wereld. Wanneer vrouwen zich uitdagend kleden, zegt het iets over hun karakter. Het is goed gezegd: “Als u geen zaken doet, adverteer dan niet.” Wij geloven dat mannen zich moeten kleden en gedragen als mannen, en vrouwen moeten zich kleden en zich gedragen als vrouwen. Er moet tussen de twee een duidelijk onderscheid zijn. (Deuteronomy 22:5)

(1 Timothy 2:8-10) Het woord ‘modest’ komt van het woord ‘limiet’. Dus draag je kleding niet te kort, niet strak en netjes bedekt op de lichaamsdelen welke bedekt horen te zijn. Dit geld voor mannen en vrouwen.

Non-conformiteit en Bijbelse scheiding van de wereld

De Bijbel zegt in Romans 12:2: “And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” Wij geloven dat we als bijbelgelovige Christenen niet moeten verlangen om te zijn zoals de wereld om ons heen. De Bijbel zegt in 1 John 2:15-17: “Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.” Ook James 4:4 zegt: “Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.” Wij geloven niet in het proberen ‘‘te zijn zoals de wereld om de wereld voor Jezus te winnen”. Dat zou hetzelfde zijn als in het drijfzand springen om iemand te redden die in hetzelfde drijfzand wegzinkt. Wij geloven in het op vaste grond staan ​​en mensen uit het drijfzand trekken.

De Bijbel leert niet alleen non-conformiteit met de wereld, maar ook scheiding van de wereld. (2 Corinthians 6:14-17, Romans 16:17, Ephesians 5:11, 1 Timothy 6:3-11)

Kerk

Het lichaam van een Christen is de tempel van God en de Spirit van God dwaalt in hem. (1 Corinthians 3:16-17, 6:19, 2 Corinthians 6:16). In 1 Peter 2:5 lezen we: “Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.” Elke Christen is een levende steen in de kerk, Jezus Christus is het hoofd van het lichaam, de kerk: wie is het begin, de eerstgeborene van de doden. (Ephesians 5:23, Colossians 1:18) In Acts (Handelingen) 7:48 lezen we: “Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,”. (Acts 17:24-25) De kerk is geen gebouw, kerk zijn de Christenen, welke ontmoeten bijvoorbeeld in huizen, een gebouw, op straat of bij de rivier.

Er is één lichaam in Christus (Romans 12:4-5, 1 Corinthians 10:17, 12:12-13, 12:20, Ephesians 2:16, Ephesians 4:4, Colossians 3:15), maar er zijn meerdere kerken (Acts 9:31, 15:41, 16:5, Romans 16:4 and 16, 1 Corinthians 14:33, 16:19, 2 Corinthians 11:8, Revelation 1:11 etc.).

Ik ben van mening dat een kerk geen ANBI zou moeten hebben, een kerk met ANBI verliest een hoop vrijheden, de mond word gesnoerd op bepaalde onderwerpen, overheidshuwelijken worden verplicht, en deuren kunnen worden gesloten, en dit alles alleen omwille van een beetje belastingvoordeel (1 Timothy 6:10).

Binnen de kerk zijn mannen nodig die de Schrift kennen, gezonde juiste leer prediken, gezond in het geloof (faith) en geschikt om bisschop / overziener, ouderling of diaken te zijn. (1 Timothy 3, Titus 1, Mark 10:42-45, Acts 20:28, 1 Peter 5:1-3, 1 Timothy 6:11, 2 Timothy 2:24-26 etc.)

Een kerk mag niet verminderen met het prediken van de waarheid vanuit God’s woord vanwege traditie, geld, ‘wereldse veranderingen/modernisatie’ of een groei in ledenaantal.

Openbare Bediening

Wij geloven dat God wil dat wij Zijn evangelie van redding door Jezus Christus naar de wereld brengen. (Mark 16:15) Alle leden moeten iets doen om het evangelie te verspreiden. (2 Corinthians 5:18-21) Of het nu gaat om straatprediking, huis-aan-huisbezoek (Acts 20:20) het verspreiden van evangelie traktaten, of zelfs het voorbereiden van de informatie die we verspreiden, alle leden moeten helpen met een bepaald aspect van de bediening.Een letterlijke 6-daagse creatie, ongeveer 6000 jaar geleden

Wij verwerpen de Evolutietheorie, als een onwetenschappelijk systeem van religieus geloof. (Romans 1:20-25) Wij geloven dat God “created all things by Jesus Christ” (Ephesians 3:9). Wij geloven in het letterlijke verslag van Genesis 1. We verwerpen ook de “Gap theory / Kloof-theorie’ en de ‘Dag-leeftijd theorie / Day-age theory’. De Bijbelleer van de schepping sluit perfect aan bij de bekende wetenschappelijke wetten (dingen waren in het begin goed en worden slechter met de tijd), terwijl de evolutietheorie ingaat tegen dit gevestigde feit van de wetenschap door te leren dat alles beter wordt met de tijd. Dit geldt niet voor de natuurlijke wereld en ook niet voor de spirituele wereld. (1 Timothy 4:1-3, 2 Timothy 3:1-7, en 4:3-4)Hemel en hel

De Bijbel leert dat er een opstanding is van de geredde (1 Corinthians 15:12-23) tot een eeuwig leven bij God in een plaats die de hemel wordt genoemd. (Revelation 21:1-3) Daar zullen de geredde worden beloond voor hun dienstbetoon in dit leven (Matthew 6:20) en eeuwige perfecte lichamen krijgen die nooit oud worden of ziek worden. (Revelation 21:4) Jezus zei in John 14:2-3, “In my Father’s house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.”

De Bijbel leert ook dat degenen die zonder Jezus Christus als de Verlosser sterven, de gehele eeuwigheid in het meer van vuur zullen doorbrengen. (Revelation 20:15) De huidige bestemming van de ongeredde mens is in een plek die de hel wordt genoemd en die zich bevindt in het hart der aarde: “the heart of the earth”. (Matthew 12:40 en Acts 2:27) De hel wordt door Jezus beschreven als een “vurige oven’’ in Matthew 13:42 en 50, waar het vuur niet uitdooft “fire is not quenched”, Mark 9:44-48. De inwoners van de hel zullen op een dag uit de hel worden gehaald voor hun laatste oordeel (Revelation 20:11-15) voordat ze worden geworpen in het meer van vuur voor de rest van de eeuwigheid.Satan

Wij geloven dat Satan, of ‘de Duivel’ een echt wezen is dat momenteel voor God in de hemel kan komen. (Job 1:6-7, Job 2:1-6) In de toekomstige periode van Jakob’s benauwdheid (Jacob’s Trouble), zal hij uit de hemel worden geworpen (Revelation 12:7-12). Wij geloven niet dat hij de heerser van de Hel is, terwijl de wereld hem wel zo probeert af te schilderen. De Bijbel zegt dat Satan de god van deze wereld is “god of this world” (2 Corinthians 4:4) en dat hij verschijnt als een engel van licht “an angel of light” (2 Corinthians 11:14) en dat zijn dienaren verschijnen als dienaren van gerechtigheid “the ministers of righteousness.”. (2 Corinthians 11:15). De Bijbel leert dat Satan of “Lucifer” zijn machtspositie in de hemel verloor omdat hij probeerde te worden zoals God (Isaiah 14:12-15). De Bijbel zegt dat de uiteindelijke bestemming voor Satan het meer van vuur zal zijn (Revelation 20:10).Muziek

We wijzen alle vormen van Rock en Roll, Heavy Metal en Rap-muziek af. De Bijbel zegt in Ephesians 5:19, “Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;” en in Colossians 3:16: “Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.” De meerderheid van Rock-, Metal- en Rap-muziek is gecentreerd rond ritme in plaats van melodie. De beat in deze drie soorten muziek is veel sneller dan een normale hartslag, waardoor iemand die naar dit soort muziek luistert veel agressiever en gewelddadiger is. De thema’s van dit soort muziek zijn bijna altijd gecentreerd rond het vlees. (Galatians 5:16-17) We geloven ook niet dat deze muziekstijlen ‘Christelijk’ kunnen worden gemaakt. (Ephesians 5:11)Sodomie

De Bijbel zegt heel duidelijk dat sodomie een zonde is. Leviticus 18:22 zegt: “Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.” Deuteronomy 23:17 zegt: “There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel.” Romans 1:25-28 veroordeelt ook de zonde van Sodomie. De Bijbel zegt ook in 1 Corinthians 6:9-11, “Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.” De Bijbel stelt duidelijk dat ‘vrouwachtige’ mannen gered kunnen worden, maar het vereist een nieuw leven.Abortus is moord

In Ecclesiastes 11:5 lezen we: “As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou knowest not the works of God who maketh all.”

Het is in dit vers duidelijk, de vrouw is met kind tijdens haar periode van in verwachting zijn, in de baarmoeder bevind zich een kind. De woorden foetus en embryo zijn bedacht als excuses om kinderen te kunnen vermoorden en gruwelijke experimenten mee te doen.

Baby’s zijn geschenken van God en een erfdeel van de Heer. Psalm 127:3 zegt: “Lo, children are an heritage of the LORD: and the fruit of the womb is his reward.” In Jeremiah 1:5 lezen we dat God de profeet Jeremia kende voordat hij in zijn moeders baarmoeder werd gevormd. Wij geloven dat het vermoorden van een kind in de baarmoeder van hun moeder om wat voor reden dan ook moord is. (Genesis 16:11, 1 Samuel 4:19, 2 Samuel 11:5, Isaiah 26:17, Matthew 1:18, Matthew 1:23, Luke 2:5)

Ook bij IVF met ‘rest embryos’ (kinderen) worden tientallen kinderen ‘op kweek gezet’ en vernietigd of experimenten mee gedaan welke in hun ogen niet geschikt zijn voor terugplaatsing.

Vaccinaties

Christenen behoren niet te vaccineren aangezien hun lichaam een tempel is van de Heilige Geest, (1 Corinthians 6:19) God woont in ons en wij behoren ons lichaam goed te verzorgen. Ook horen wij ons DNA niet te veranderen wat vaccins tegenwoordig wel doen door middel van genetisch gemodificeerde cellen, ‘mRNA’.

God onze schepper heeft ons een mond gegeven om gezonde voeding mee te eten en schoon water mee te drinken, om ons daarmee te wassen en dingen te reinigen. Hij heeft ons geen lichaam gegeven om mee te knoeien of knutselen, God heeft ons wonderbaarlijk gemaakt en daar hoeven wij niets aan veranderen. (Psalm 139:14)

Ook het feit dat Vaccins zijn gemaakt op geaborteerde baby’s (abortus) moet jou als Christen aan het nadenken zetten. (Jeremiah 1:5, Psalm 127:3) En ook al staat dit niet altijd op de ingrediëntenlijst, het is een feit en is toegepast bij het maken van veel vaccins. Het is al lange tijd gebruikelijk dat vaccins worden voorzien van cellen van geaborteerde foetussen. Die cellijnen worden onder meer aangeduid met de codes MRC-5 en WI-38 en HEK 293 (COVID-19 vaccine). Deze ‘menselijke diploïde’ cellen zitten niet alleen in het (water)pokkenvaccin Varivax, maar ook in onder andere Twinrix (hepatitis A/B) en ProQuad (MMRV:mazelen, bof, rode hond, waterpokken; in Nederland BMR genoemd, zonder de toevoeging waterpokken). Daarnaast worden er ook dierlijke cellen gebruikt, dit terwijl God ons gescheiden heeft van de dieren, wij communiceren met woorden en dieren met klanken, wij zijn boven de dieren geplaatst en hebben heerschappij over hen gekregen. (Genesis 1:28)

Vaccineren is volgens de Bijbel een zonde, ik adviseer om hier goed naar te kijken en meer onderzoek te doen met wat er gaande is omtrent dit alles.

Verzen die bewijzen dat een christen geen vaccin kan nemen.

Mark 2:17a zegt, ”When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick:”
- Let op het verschil tussen iemand die gezond (heel) is en iemand die ziek is. Gezonde mensen hoeven niet “voorbehandeld” te worden met een ziekte, om de ziekte niet te krijgen.

1 Corinthians 3:16-17 ”Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.”

– Alle Vaccins bevatten giftige “adjuvantia” zoals kwik (thimerosal), formaldehyde, aluminium, propyleenglycol en vele andere. De King James Bijbel geeft nul toestemming om gifstoffen met een naald in het lichaam te injecteren. 
Psalms 139:14 ”I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.”

Ons lichaam is perfect in staat om elke ziekte te bestrijden als we in goede gezondheid verkeren en ons immuunsysteem correct functioneert. Het is aan elk individu om voor zijn lichaam te zorgen dat hem door de Almachtige God is gegeven, en niemand heeft het recht om om welke reden dan ook de controle van het lichaam van een ander over te nemen.

Romans 13:3 ”For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:”

Bijbelgelovige Christenen hoeven zich alleen te onderwerpen aan goede heersers die wetten aannemen die geen terreur bij onschuldige mensen brengen. Gedwongen vaccinatie is een van de grootste manieren om terreur te brengen bij mensen die niet ziek zijn en die werkelijk geloven dat God elke ziekte kan genezen.

Romans 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

1 Corinthians 6:19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

Psalms 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

Luke 14:25 And there went great multitudes with him: and he turned, and said unto them, Luke 14:26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Luke 14:27 And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.

1 Timothy 6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:

Psalms 118:8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.

Proverbs 28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.

Leviticus 17:11 For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.

Acts 5:29 ”Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.’’

Ik kies ervoor om God en Zijn geschreven woord te gehoorzamen.

Onderwijs

God heeft ons als ouders een grote verantwoordelijkheid gegeven om onze kinderen naar Zijn woord, eer en plezier op te voeden. Dit is geloven wij het beste mogelijk als wij als ouders zelf de opvoeding en het onderwijs geven aan onze kinderen. In de Bijbel staat “Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.’’ (Proverbs 22:6) Geef jij jou kinderen weg aan een ander dan geef jij ze over aan hun denken, doen en laten. Hoe ‘Christelijk’ een publieke school ook denkt en beweert te zijn, als jij jou kind daarheen brengt ben jij de grip grotendeels op jou kind kwijt.

Dat scholen zichzelf ‘Christenlijk’ of ‘met de Bijbel’ noemen wil niet zeggen dat dit werkelijk zo is, en ook niet per definitie dat de leraren daar Christelijk zijn, ik ben zelf tot mijn negentiende jaar naar ‘Christelijke’ scholen gegaan en er was weinig (basisschool) tot niets (middelbare/hoge school) Bijbels te vinden op een ‘kerstverhaal’ na, en ik heb het nog niet eens gehad over de oecumenische godsdienstlessen, de Genesis verloochende natuurkunde lessen, het Atheïstische religie dat wij van stenen en apen afstammen en het sprookje van de spontane oerknal ‘lang lang geleden’. (1 Timothy 6:20, Colossians 2:8) Nu ik er op terug kijk (met name de middelbare school) was het een plek van godslastering, hoererij, en ongehoorzaamheid. Dit heeft te maken met het niet constant hebben van één plek van onderwijs (thuis), met één gezag (ouders) en één leidend boek (de Bijbel).

De Bijbel geeft nergens toestemming of opdracht om onze kinderen naar een overheidsinstelling te brengen en de zorg en het onderwijs van onze kinderen over te dragen aan seculier lesmateriaal en vreemden, wij geloven na eigen ervaring dat het daarom beter is om zelf onderwijs te geven.

We snappen dat als iemand eenmaal gekozen heeft voor de openbare school het moeilijk is om hiervan te wijken in Nederland, maar wij geloven dat het een hele klus en groot risico is om jou kind ‘in Jezus Christus’ op te voeden buitens huis. (2 Corinthians 6:14-17, Romans 16:17, Ephesians 5:11, 1 Timothy 6:3-11)

In de Bijbel kunnen we vinden we dat ouders instructie geven. Proverbs 4:1 ”Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.” (Deuteronomy 6:7)

Zie ook het hoofdstuk ”Non-conformiteit en Bijbelse scheiding van de wereld”.

Huwelijkscouverture – Marriage Coverture

Ephesians 5:31 ‘For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.’

Het huwelijk is door God ingesteld, Hij heeft man en vrouw gemaakt en deze twee zijn in een huwelijk één vlees. (Genesis 1:27, 2:18 en 24)

Het ware huwelijk is voor God en Zijn gemeente, iets tussen God, man en vrouw, en hier ligt de oorsprong.

Een Bijbels huwelijk is een zegen, God weet wat goed voor ons is, Hij is tenslotte onze schepper, man en vrouw worden samen één vlees en laten hun huwelijk leiden door het woord van God en de Heilige Geest. (Ephesians 5:22-33)

Zeven punten voor een Bijbelse bruiloft (John 2:1-2, Matthew 22:2):

1. Bruidegom – (Psalm 19:5, Isaiah 61:10, 62:5 John 2:9 etc.)

2. Bruid – (Isaiah 49:18, John 3:29, Revelation 21:2)

3. Ondertrouw – (Deuteronomy 20:7) In de Bijbel komt het woord verloving niet voor, het woord is ondertrouw (Betrothed / Espoused). De bekendmaking is hierin een belangrijk onderdeel, laat iedereen weten dat jullie gaan trouwen en daarmee geen hoereerders zijn.

4. Gasten / getuigen – (Matthew 22:10-11, John 2:9) Voor tijdens de ceremonie.

5. Ceremonie – Lees aan elkaar Ephesians 5:22-33 voor.

6. Receptie – (Revelation 19:9) In de Bijbel ‘Marriage Supper’ ‘Huwelijks Avondmaal’.

7. Huwelijksnacht – Marriage bed (Hebrews 13:4) – Kinderen, ‘als God deze geeft’. (Genesis 29:31, 30:22, Ecclesiastes 11:5) Dit is het hoogste doel van een vrouw in haar leven als zij een man heeft, kinderen opvoeden en voor het huis zorgen.) (Genesis 8:15-17) 1 Timothy 2:15 ‘Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.’ 
Titus 2:4-5 ‘That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.’

Een mooi voorbeeld in de Bijbel is hoe Jezus Christus de Bruidegom is van Zijn bruid: de kerk (gelovigen in Christus). Een prachtig voorbeeld van God naar ons van hoeveel Hij van Zijn gemeente houd, maar ook een voorbeeld voor de man en hoeveel hij van zijn vrouw moet houden. (Ephesians 5:25)

Nog een aantal korte punten over het huwelijk:

– Heb je onenigheid? Lees dan (Ephesians 4:21-26 en 29-32) Ephesians 4:26: “Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:”


– Heb je problemen met lust? Trouw dan. (1 Corinthians 7:1-9)

– Elkaar NIET ‘bekennen’ voor het huwelijk. (geen seks voor het huwelijk) (Genesis 4:1, 1 Corinthians 6:9-10)

– Wij geloven dat het gebruiken van voorbehoedsmiddelen (anti-conceptie) geen optie is voor Christenen doordat er anders in wordt gegaan tegen het duidelijke gebod van God om ons overvloedig te vermenigvuldigen, God zegt duidelijk; wees vruchtbaar en vermenigvuldig u; breng overvloedig voort op de aarde en vermenigvuldig u daarin. Luister naar God, en luister niet naar de mensen. De wereld roept; “overbevolking, overbevolking!” dit is onzin, en tegen de wil van God in, God wil dat we vruchtbaar zijn, vermenigvuldigen en de aarde vullen. (Genesis 2:24, Genesis 9:1, Genesis 9:7). Wij geloven dat masturberen een vorm van voorbehoedmiddel is en een zonde, brand je van verlangen? Ga dan trouwen. (1 Corinthians 7:9, Galatians 5:16)

– Een huwelijk is tot de dood. (Matthew 19:4-6)

– Paulus raad hertrouwen af. (1 corinthians 7:39-40, 1 Corinthians 7:8) Maar hij zei dat jonge vrouwen die weduwe zijn geworden zouden hertrouwen om een zondig en ijdel leven te voorkomen. (1 Timothy 5:11-15)

– Scheiden is zonde. (1 Corinthians 7:10-11 Matthew 5:31-32)

Als de ander hoereert binnen het huwelijk (fornicates) (vreemdgaat / overspel pleegt) mag er gescheiden worden. (Matthew 19:7-9) (1 Corinthians 5:11-13)

– Trouw niet met een ongelovigen. (Is dit wel gebeurt en is èèn van de twee bekeerd, breng jouw man of vrouw dan bij Christus.) (2 Corinthians 6:14-17, 1 Corinthians 7:15-16 en 39)

– Wij hebben zelf geen overheidshuwelijk meer, dit omdat de overheid onbijbelsche huwelijksvormen aanbied.

– Samenwonen en het niet willen trouwen als man en vrouw is zonde en grote ongehoorzaamheid aan het woord van God, de gemeente hoort geen deelgenoot met hen te zijn en deze zonde behoort niet één keer onder hun genoemd te worden, (Ephesians 5:3-11) (Hebrews 13:4) (1 Corinthians 6:9-10, 13-20) (1 Thessalonians 4:3-8) en omwille daarvan komt de toorn van God op hen. (Colossians 3:5-7) Laat je niet misleiden door de wereldse trend, trouwen is een must als je samen komt als man en vrouw. Trouw je niet dan val je onder de Bijbelterm; ‘hoereerder, whoremonger’ en fornicator.

1 Corinthians 6:9-10 ‘Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.’

Wij verwerpen de volgende bewegingen als onschriftelijke ketterijen:

1. ALLE vormen van calvinisme

2. Hyper-dispensationalisme

3. Rooms-katholicisme

4. Jehovah’s Getuige, Zevende-dags Adventisten,

Mormonisme, Hebrew root movement, en Islam.

5. Campbellites (Kerk van Christus)

6. Preterisme of Amillenialisme

7. Postmillenialisme

8. De Oecumenische beweging

9. Welvaart evangelie

10. Charismatisch nadoen van Joodse tekengeschenken

11. Hedendaagse ‘Christelijke’ muziek (Rock, Metal, Rap, enz.)

12. Pacifisme

13. Antisemitisme

Bedankt voor het lezen.

De Bijbelboeken van de KJV en de Nederlandse vertaling daarnaast
Acts 4 12 KJV 1611