Kaart – Kijk: op de eindtijd

Kaart – Kijk: op de eindtijd (NL.)

Kaart met uitleg en bijbelverzen over de eindtijd.

Kaart / Chart - Kijk, op de eindtijd (NL)- chart - Marco Kok kingjamesbible.nl - JPG

– Klik hier voor JPG Download

Of klik op op de afbeelding link om deze te openen en daarna met rechtermuisknop op te slaan.

Een kaart om de eindtijd beter te begrijpen in de King James Bible.

Het is van belang om te weten dat het bijbelboek Revelation (Openbaring) niet in een chronologische volgorde van tijd is geschreven en dat hoofdstuk 6 een samenvatting is van het gehele bijbelboek.

Nog een belangrijk detail zijn de ‘seven seals’ (zeven zegels worden geopend), de ‘seven trumpets’ (zeven trompetten/bazuinen worden geblazen) en de ‘seven Vials’ (fiolen = kleine vaten/flesjes die worden uitgegoten op de aarde). In het bijbelboek Revelation zijn dit alledrie dezelfde gebeurtenissen, alleen verschillend omschreven, er word steeds meer detail gegeven over wat er zal gebeuren wanneer de toorn van God word uitgestort op de aarde in de tijd van Jacob’s Trouble (Jacob’s benauwdheid).

De standaardinterpretatie van het boek Openbaring is dat de oordelen in het boek in chronologische volgorde worden gegeven. Het probleem met die benadering is echter dat de Verdrukking meerdere keren in het boek eindigt (Revelation 6:12-17, 11:14-19, 14:13-20, 19:11-21). Net zoals Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes vier verslagen van de eerste komst geven, geeft Openbaring ons vier verslagen van de tweede komst. Dit zijn: 1) de Verdrukking door de zegel-oordelen (hoofdstuk 6), 2) de Verdrukking door de bazuin-oordelen (hoofdstukken 7-11), 3) de Verdrukking door de activiteiten van de Antichrist (hoofdstuk 12-14), en 4 ) de Verdrukking door de fiool-oordelen (hoofdstuk 15-19). Elk verslag doorloopt de Verdrukking van begin tot eind, met wat ‘tussen haakjes’ ingevoegd materiaal (hoofdstuk 7, 10, 12, 13).

Chart – View, of the End Times (Eng.)

Card with explanations and bible verses about the end times.

Chart - View, of the End Times (Eng.) - Marco Kok kingjamesbible.nl - JPG .jpg

– Click here for JPG Download

Or click on the image link to open it and then save it with the right mouse button.

A map to better understand the end times in the King James Bible.

It is important to note that the Bible book of Revelation is not written in chronological order of time, and that chapter 6 is a synopsis of the entire time of Jacobs Trouble, (Daniels 70th week) period.

Another important detail are the ‘seven seals’ (seven seals are opened), the ‘seven trumpets’ (seven trumpets are blown) and the ‘seven vials’ (‘vials’ are small vessels or bottles that are poured out on the earth) . In the book of Revelation all three are the same events, only described differently, more and more details are given about what will happen when the wrath of God is poured out on the earth at the time of Jacob’s Trouble.

The standard interpretation of the book of Revelation is that the judgments in the book are given in chronological order. The problem with that approach, however, is that the Tribulation ends several times in the book (Revelation 6:12-17, 11:14-19, 14:13-20, 19:11-21). Just as Matthew, Mark, Luke and John give four accounts of the First Advent, Revelation gives you four accounts of the Second Advent. They are: 1) the Tribulation through the seal judgements (chapter 6), 2) the Tribulation through the trumpet judgements (chapters 7-11), 3) the Tribulation through the activities of the Antichrist (chapter 12-14), and 4) the Tribulation through the vial judgements (chapter 15-19). Each account goes through the Tribulation from start to finish, with some parenthetical material inserted (chapter 7, 10, 12, 13).

2 Timothy 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.