Het probleem van de echte bijbelversie ONTHULT! – The Real Bible Version Issue EXPOSED!

Het probleem van de echte bijbelversie ONTHULT!

Er is een samenzwering binnen het Jezuïet / katholieke systeem om de King James Bijbel omver te werpen. Dit gebeurt met HONDERDEN corrupte “nieuwe” vervalste versies van de Bijbel.

Deze documentaire bewijst dit punt, en behandelt ook WAAROM de vernietiging van de Bijbel noodzakelijk is om één religieus wereld en regerings-systeem te kunnen toepassen.

Transcriptie

In het jaar 1516 herstelde een man genaamd Erasmus de ware Griekse tekst uit Antiochië voor de mensen van Europa.

Twee mannen zouden een vertaling maken voor hun volk van deze tekst. (Martin) Maarten Luther in Duitsland & William Tyndale in Engeland. Beide mannen moesten de wetten van de rooms-katholieke kerk ongehoorzaam zijn om hun vertaling te maken.

De bijbel waarmee William Tyndale begon, zou uiteindelijk het grootste boek in de geschiedenis van de wereld worden.

Op een avond had William Tyndale een gesprek met de katholieke bisschop over het gezag van de Schrift. De bisschop zei dat hij de woorden van de Paus meer respecteerde dan de Bijbel.

Hierop antwoordde William Tyndale:

” Ik daag de paus en al zijn wetten uit; als God mijn leven binnen vele jaren heeft gespaard, zal ik ervoor zorgen dat een jongen die de ploeg bestuurt, meer van de Schrift zal weten dan dat jij dat doet. ‘’

Het was Tyndales wens om de bijbel in het Engels beschikbaar te stellen, in plaats van de Latijnse bijbels die door de katholieke geestelijke werden gebruikt om de mensen in slavernij te houden.

In 1534 vertaalde hij het Nieuwe Testament in het Engels vanuit de Griekse tekst van Erasmus.

In 1536 werd William Tyndale geëxecuteerd door de rooms-katholieke kerk.

Zijn misdaad: de mensen van Engeland het woord van God geven in hun eigen taal.

Een tirannieke kerk als Rome kon hun gezag niet laten ondermijnen door een Engelse bijbel.

William Tyndale moest worden gedood als de Paus de controle over het Engelse volk wilde behouden.

De laatste woorden van William Tyndale waren: Heer, open de ogen van de koning van Engeland.

Hij werd toen gewurgd en zijn lichaam in brand gestoken.

In het jaar 1604 gaf koning James de eerste van Engeland toestemming voor een vertaling van de Bijbel in de Engelse taal.

54 van Europa’s grootste geleerden waren samengebracht voor deze monumentale taak wat zeven jaar zou duren om te volbrengen.

Mannen zoals Lancelot Andrews die 15 talen konden spreken en zijn eigen persoonlijke devotionele boeken in het Grieks schreef. Henry Seville was de Grieks en wiskunde leraar van koningin Elizabeth. John Overall was een expert op het gebied van de vroege kerkvaders.

Deze 54 mannen werden in zes groepen verdeeld:

Twee groepen in Cambridge, twee groepen in Westminster en twee groepen in Oxford.

De vertalers gebruikten de Griekse tekst van Stephanus, dat een geüpdate kopie was van de Erasmus-tekst. Deze Griekse tekst staat tegenwoordig bekend als de Textus Receptus.

Gedurende de volgende zeven jaar zouden deze mannen vertalen en ontwerpen het grootste boek aller tijden.

Elk boek van de Bijbel moest 14 testen doorstaan ​​voordat het als Schrift werd geaccepteerd.

De Authorized Version werd voltooid in 1611.

Deze grootse Bijbel is tegenwoordig algemeen bekend als de ‘King James Version’.

William Tyndale’s laatste gebed tot God was verhoord.

Engelssprekende mensen over de gehele wereld hadden eindelijk het woord van God in hun eigen taal.

Terwijl de oppositie tegen de katholieke kerk groeide, ging de Paus wanhopig op zoek naar een oplossing voor zijn Protestantse probleem.

In 1534, een man genaamd ‘Ignatius Loyola’ vormde een radicale Vereniging van Katholieken op met als doel: vechten tegen de Protestantse Hervormers.

Op 27 september 1540 bevestigde paus Paulus de 3e formeel ‘de Jezuïeten’ als een officiële Katholieke organisatie.

Een deel van de extreme Jezuïeten ‘eed van inductie’ zegt:

‘verder beloof en verklaar ik, dat ik wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openlijk, tegen alle ketters, protestanten en liberalen, zoals mij is opgedragen te doen. Om ze uit te roeien en te vernietigen van de gehele aarde. ‘

Van 1545 tot 1564 ontmoette en veroordeelde het Concilie van Trente de vijanden van de katholieke kerk, in de vierde zitting, verklaarden ze;

Om bovendien losbandige geesten te beteugelen, besluiten wij dat niemand die op zijn eigen oordeel vertrouwt, in zaken van geloof en moraal die betrekking hebben op de opbouw van de christelijke leer, de Heilige Schrift zal verdraaien in overeenstemming met zijn eigen opvattingen, om deze te interpreteren in tegenstelling tot dat genen dat de Heilige Moederkerk, aan wie het toebehoort, moet oordelen over hun ware betekenis en interpretatie.

[Dit concilie] verordonneert dat in de toekomst de Heilige Schrift, vooral de oude Vulgaat-uitgave, op de meest correcte manier wordt gedrukt. En dat het voor niemand geoorloofd zal zijn om te drukken of te laten drukken, boeken die te maken hebben met heilige leerstellige zaken zonder de naam van de auteur, of om ze in de toekomst te verkopen, of om zelfs in het bezit te hebben, tenzij ze eerst zijn onderzocht en goedgekeurd volgens de standaard, op straffe van vervloeking en boete voorgeschreven door de laatste Raad van de Lateranen.

In de vijfentwintigste sessie veroordeelden ze de geschriften van mannen als:

Luther, Swingli, Calvijn, Balthazar, Friedberg, Schwenkfield en anderen zoals deze, wat ook hun naam, titel of aard van hun ketterij mag zijn, ze zijn absoluut verboden. De boeken van andere

ketters, die openlijk met religie te maken hebben, worden absoluut veroordeeld.

Ten slotte worden alle gelovigen bevolen niet bezig te zijn met boeken lezen of te bezitten die in strijd zijn met de voorschriften van deze regels of het verbod op deze lijst. En als iemand boeken van ketters zou lezen of bezitten of boeken van een andere auteur, die veroordeeld en verboden zijn vanwege ketterij of verdenking van valse leer, dan krijgt hij onmiddellijk het vonnis van excommunicatie. Hij, aan de andere kant, die boeken leest of bezit die verboden zijn onder een andere naam, zal, behalve dat hij zich schuldig maakt aan doodzonde, zwaar gestraft worden volgens het oordeel van de bisschoppen.

In 1605 probeerden de Jezuïeten Koning James en de leden van het parlement te vermoorden. Op de ochtend van 5 november werd Guy Fawkes ontdekt terwijl hij 36 vaten buskruit bewaakte, 8 die verborgen waren onder de vloer waar Koning James binnen een paar uur zou staan. Dit plan staat tegenwoordig bekend als ‘Het Buskruid Plot’ ‘The Gunpowder Plot’. De samenzweerders werden gevangengenomen en geëxecuteerd.

God beschermde de Koning James en de vertalers van de Authorized Version, maar de Jezuïeten hadden een ander plan.

Als de mensen in Engeland een Engelse bijbel wilden, zouden de Jezuïeten er een voor hen schrijven.

Het Nieuwe Testament van Reims werd uitgebracht in 1582. En het Dewey Oude Testament werd voltooid in 1610. Precies één jaar voor de geautoriseerde versie van 1611.

In de komende 300 jaar zou de geautoriseerde versie (authorized version) meer geestelijke vruchten voortbrengen dan enig ander boek in de wereldgeschiedenis. Deze verbazingwekkende Bijbel bracht geloofshelden voort, zoals Roger Williams, John Wesley, oprichter van de Methodist Church. Zijn broer Charles; beroemde hymne-schrijver. George Whitfield, de beroemde Evangelist, Jonathan Edwards, David Brainerd, Peter Cartwright, William Carey, missionaris naar India. Charles G Finney, Isaac Watts; beroemde hymne-schrijver. Hudson Taylo; missionaris naar China. George Mueller. De oprichter van het Leger des Heils; William Booth. Fanny Crosby; de blinde hymneschrijver. De vurige Methodisten-evangelist Sam Jones. Gipsy Smith. Missionaris Jonathan Goforth. De beroemde prediker Charles Hayden Spurgeon. David Livingstone; missionaris naar Afrika. De evangelist; J Wilber Chapman. C.I. Scofield, Philip Bliss; hymne-schrijver. De grote evangelist; Dwight Lyman Moody. Billy Sunday en J Frank Norris.

Bijna 300 jaar lang was de King James Version de Bijbel bij uitstek voor de Christelijke wereld.

Zijn prediking leidde tot de redding van miljoenen zielen. De Christelijke kerk genoot van vrede en welvaart als nooit tevoren. Er werden zendelingen naar bijna elk land gestuurd en het evangelie van Jezus Christus werd over de gehele wereld gepredikt. De Rooms-katholieke kerk had de controle over de Engelssprekende wereld verloren.

In 1871 besloot de Church of England dat de King James Version moest worden herzien.

Twee ongeredde geleerden zouden ervoor zorgen dat er een volledig nieuwe Bijbel zou worden gemaakt om de King James Version te vervangen.

Wie waren deze twee mannen? Fenton John Anthony Hort en Brooke False Westcott.

Deze twee mannen zouden twee Griekse manuscripten van de Rooms-Katholieke Kerk gebruiken om hun nieuwe versie te ontwerpen.

De eerste staat bekend als Codex Vaticanus, de tweede heet Codex Sinaiticus en werd door Constantine von Tischendorf gevonden in de prullenbak van een Katholiek klooster.

Hun corrupte herziene versie werd uitgebracht in 1881.

Maar hoe zit het met de overtuigingen van Westcott en Hort?

In 1896 werd een verzameling van Hort’s brieven gepubliceerd door zijn zoon.

Op pagina 76 lezen we; de zuivere Roomse visie lijkt mij dichterbij en waarschijnlijker om naar de waarheid te leiden dan de evangelische.

Op pagina 148 schrijft Hort over; ‘de gewone verwarde evangelische begrippen.

Op pagina 400 geeft Hort toe dat; ‘De positieve doctrines,

zelfs die van de evangelisten, lijken mij eerder verdraaid dan onwaar. Ik vrees dat er tussen ons nog serieuzere verschillen zijn op het gebied van autoriteit, en vooral de autoriteit van de Bijbel’.

Op pagina 445 zegt Hort; Ik heb een soort verlangen dat onze tekst op de wereld moet worden geworpen voordat we zaken behandelen die ons met argwaan kunnen bestempelen. Ik bedoel een tekst, uitgegeven door mannen die al bekend zijn om wat ongetwijfeld als gevaarlijke ketterij zal worden bestempeld, we zullen grote moeilijkheden hebben om de weg te vinden naar streken die het, anders misschien, zou hopen te bereiken, en vanwaar het niet gemakkelijk zou worden verbannen te worden door komende alarmen.

Hort toont zijn haat voor de ware Griekse tekst op pagina 211, waar hij zegt; ‘Ik had tot de laatste paar weken geen idee van het belang van teksten, omdat ik zo weinig Grieks Testament had gelezen en me mee liet slepen met de gemene Textus Receptus’.

Hij zegt ook; ‘denk aan die verachtelijke Textus Receptus die volledig leunt op late manuscripten; het is een zegen dat er zulke vroege zijn. ‘

In een brief aan Westcott schrijft Hort op pagina 430; Niets kan beslist on-schriftelijker zijn dan de moderne beperking van Christus die onze zonde en lijden draagt tot zijn dood; maar dat is inderdaad slechts één aspect van een bijna universele ketterij.

Op pagina 120 verklaart Hort; ‘Het is een feit dat ik niet zie hoe God’s gerechtigheid kan worden tevreden gesteld zonder dat ieder mens in zijn eigen persoon de volledige straf voor zijn zonde lijdt’.

Hort geloofde duidelijk niet dat de dood van Jezus Christus aan het kruis genoeg was om voor zijn zonde te betalen.

Maar hoe zit het met Westcott, wat geloofde hij?

In 1903 publiceerde Westcott zijn zoon, Arthur, de brieven van zijn vader in een boek. Op pagina 228 tot en met 229 vertelde Westcott aan Hort wat hij van de Textus Receptus vond; Ik voel mij zeer schandelijk van het verspreiden van wat ik voel als vervalste exemplaren van de Heilige Schrift, en ik ben zeer verlangend om iets te verschaffen om ze te vervangen.

Hij zei verder over de Christenen van zijn tijd;

Maar bedenk hoe volkomen onwetend en bevooroordeeld zelfs goed geïnformeerde mannen zijn over de tekst van het Nieuwe Testament.

Op pagina 52 zei Westcott;

“maar ik lijk instinctief het onwaarschijnlijke gevoel te ervaren dat ik één of ander bewijs daarvan ontdek in het verslag ervan.”

In deel 2, pagina 49, geeft Westcott zijn visie op de hemel. Hij schrijft;

“Het verlost ons van de dwaling om de aanwezigheid van de verheerlijkte Christus verheerlijkte mensheid te verbinden met plaats: “de hemel is een staat en geen plaats”.

Op pagina 394 stelt Westcott;

Als Tennyson’s idee van de hemel waar was dat ‘de hemel de Bediening van ziel tot ziel’ is, mogen we redelijkerwijs hopen dat door geduldig, vastberaden, trouw, en door samen te streven, om de hemel hier om ons heen te vinden, de heerlijkheid van ons aardse leven.

Westcott toont zijn liefde voor het rooms-katholicisme op pagina 81, wanneer hij schrijft;

‘Nadat we het klooster hadden verlaten, maakte we onze koers naar een klein oratorium wat we ontdekten op de top van een naburige heuvel, en door een beetje klauteren bereikten we het. Gelukkig vonden we de deur open. Het is erg klein met één knielplaats; en achter een scherm was een “Piëta” ​​levensgroot (d.w.z. een Maagd en dode Christus). Het beeld was geverfd, en zo een groep op zo een plek en op zo een moment was diep indrukwekkend. Ik kon niet anders dan denken aan de gevallen grootsheid van de Roomse Kerk, aan haar ijver zelfs een dwaling, aan haar ernst en toewijding aan zichzelf, wat we met nobelere opvattingen en een zuiverder doel zouden kunnen streven na te volgen. Als ik alleen was geweest, had ik daar uren kunnen knielen.’

Het is waarlijk treurig om te bedenken dat een ‘intelligente’ man als Westcott zichzelf er niet toe kon brengen te geloven in wonderen of de hemel. Maar Westcott en Hort waren beiden betrokken bij iets veel corrupters dan tekstkritiek. In 1845 sloten ze zich aan bij de Hermes Club, in 1851 vormden ze de Ghostly Guild, dat werd vervolgd door de Arena Club in 1872. Deze clubs waren betrokken bij necromantie of probeerden contact te maken met dode geesten.

Waarom zouden twee mannen die beweren gered te zijn zo veel belangstelling hebben voor de geestenwereld?

Moet een christen echt een tekst of een bijbel vertrouwen die tot deze twee mannen kan worden herleid?

Westcott en Hort’s corrupte Griekse tekst en hun theorieën over tekstkritiek zouden meer dan 200 nieuwe bijbelversies produceren in de volgende 120 jaar.

Met miljoenen King James Bijbels in druk zou het onmogelijk zijn om deze allemaal te vernietigen. Dus als je de King James Bible niet kunt vernietigen, waarom zou je deze dan niet vervangen door honderden corrupte vervalsingen?

Sinds 1881 wordt er elk jaar gemiddeld één nieuwe bijbel uitgegeven. Verandert de Engelse taal echt zo veel? Of zit er een donkere agenda achter deze nieuwe versies?

Wie zou er het meeste profijt van hebben als de King James Version buiten algemeen gebruik zou vallen?

Op 11 oktober 1962 kwam de eerste zitting van het ‘tweede Vaticaans concilie’ bijeen in St. Pieters Basiliek in Rome. De komende jaren stippelden ze de toekomst van de Rooms-katholieke kerk uit.

In november 1965 werd de Dogmatische Constitutie Over GoddelijkeOpenbaring geschreven, “Dogmatic Constitution On Divine Revelation”. In hoofdstuk 6 pagina 112 lezen we; “Maar aangezien het Woord van God te allen tijde direct beschikbaar moet zijn, zorgt de kerk er met moederlijke zorg voor dat er passende en correcte vertalingen worden gemaakt in verschillende talen, vooral vanuit de originele tekst van de heilige boeken. Als de gelegenheid zich voordoet en de autoriteiten van de kerk het daarmee eens zijn, worden deze vertalingen samen met de kerken gemaakt gescheiden van ons, ze kunnen dan door alle Christenen worden gebruikt.

In 1989 zou een van de makers van de New International Version, Burton Goddard genaamd, het NIV-verhaal schrijven. Hij zou het proces beschrijven dat de NIV-vertalers zouden gebruiken om hun nieuwe versie te maken. Op pagina 96 zou Burton L. Goddard een schokkend geheim over de NIV onthullen; ‘De magie van zomers in Europa klaren inderdaad de klus, dus het patroon gaat door. In 1976 is het toneel het Colegio Mayor of Montelleno, een wooneenheid van de Universiteit van Salamanca, de vierde oudste universiteit van Europa. Een orde van katholieke nonnen bedrijft de residentie, en de liefdevolle banden van christelijke liefde binden al snel de harten van allen op een wonderbaarlijke manier.’

Wat is de universiteit van Salamanca? Het is één van de oudste universiteiten van de Rooms-katholieke kerken. Het is ook één van de scholen die Ignatius Loyola, de stichter van de Jezuïeten heeft opgeleid.

Hier is een afbeelding van een menselijke schedel die als versiering aan de buitenkant van deze universiteit verschijnt. En hoe zit het met de kikker bovenop de schedel? Lees Revelation (Openbaring) hoofdstuk 16 vers 13 tot en met 14 voor meer informatie.

Op pagina 97 vervolgt Burton L. Goddard; “Door de zomers in Europa is het mogelijk om een collegiale vertaling te realiseren in een relatief korte tijd. Daarbij verrijken ze het leven van vertalers en hun families op een opmerkelijke manier op het gebied van geschiedenis, cultuur en natuurlijke schoonheid. Maar meer! Ze bieden een praktische, dagelijkse oecumenische ervaring die niet te vergelijken is. ”

Maar welke Griekse tekst gebruikten de NIV-vertalers? Zeker, als belijdende christenen zouden ze de aloude Textus Receptus hebben gebruikt, die tegen die tijd door meer dan 99% van

de overgebleven Griekse manuscripten word ondersteund.

Op pagina 111 van; “The NIV, The Making Of A Contemporary Translation” lezen we; “Wat wordt bedoeld met het ‘Nieuwe Testament’, de zogenaamde ‘Textus Receptus’ (aanvaarde tekst) is de Griekse vorm van het Nieuwe Testament die ten grondslag ligt aan de KJV vertaling. Het wordt nu bijna universeel erkend dat de Textus Receptus zoveel belangrijke afwijkingen bevat van de originele manuscripten van de verschillende nieuwtestamentische boeken dat er niet op kan worden vertrouwd als basis voor vertaling in andere talen.”

Hoe kunnen de NIV-vertalers zoiets beweren als ze de originele manuscripten nog nooit hebben gezien?

Op pagina 53 lezen we; “Welke Griekse tekst werd gebruikt door de vertalers van de NIV Nieuwe Testament? Het was voornamelijk datgene wat gevonden word in de Verenigde

Bijbelgenootschappen en de Nestle’s gedrukte Grieks Nieuwe Testament, wat de nieuwste en beste Griekse teksten bevatte die beschikbaar waren. “

Op pagina 55 geven de NIV-vertalers toe dat zij gebruikmaakte

van dezelfde twee corrupte Rooms-katholieke manuscripten, die werden gebruikt door Westcott en Hort. Ze gaan verder zeggende; “Dit geeft ons een meer nauwkeurigere Griekse tekst van het Nieuwe Testament dan die gevonden word in de Textus Receptus”.

Laten we eens kijken naar enkele feiten over deze twee manuscripten waarvan de NIV-vertalers niet willen dat hun lezers op de hoogte zijn. Codex B, ook bekend als het Vaticanus-manuscript, laat de volgende gedeelten van de Schrift weg. Genesis hoofdstuk 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 46 vers 28. Psalm 106 tot 138. Matthew hoofdstuk 16 verzen 2 & 3. De Pastorale Brieven. Hebrews hoofdstuk 9 vers 14 tot en met hoofdstuk 13 vers 25. En het hele boek Revelation (Openbaring).

In 1844 ontdekte Constantine von Tischendorf de eerste pagina’s van wat later bekend zou worden als het Sinaiticus-manuscript. En waar waren deze pagina’s van de schrift? Hij vond ze in een stapel afgekeurde papieren en claimt dat ze werden gebruikt om de open-haard mee aan te steken. Maar was er een reden dat deze oude codex bestemd was voor de open haard? Een paar jaar na de ontdekking van het Sinaiticus-manuscript kon een man genaamd Dr. Previn Terry Scrivener het document onderzoeken, dit is wat hij schreef; “De Codex zit vol met dergelijke wijzigingen, zoals wijzigingen met een duidelijk correctief karakter, aangebracht door ten minste 10 verschillende revisoren, sommige systematisch verspreid over elke pagina, andere incidenteel of beperkt tot afzonderlijke delen van het manuscript,veel van deze zijn overeenkomstig met de eerste schrijver, maar voor het grootste deel behorend tot de 6e of 7e eeuw.

Een andere man genaamd Dean John William Bergen was ook in staat het Sinaiticus-manuscript te onderzoeken. Dit is wat hij schreef; “Vaak worden 10, 20, 30, 40 woorden weggelaten door grootse onzorgvuldigheid. Letters en woorden, en zelfs hele zinnen worden vaak twee keer overgeschreven of begonnen en onmiddellijk geannuleerd; en ook de grove blunder, waarbij een clausule wordt weggelaten omdat het toevallig met dezelfde woorden eindigt als de clausule die eraan komt, komt minstens 115 keer voor in het Nieuwe Testament.

Een man genaamd Herman Huskier zou de manuscripten van Sinaiticus en Vaticanus vergelijken en onthulde dat deze twee codexen elkaar meer dan 3000 keer tegenspraken in de Evangeliën alleen. Hij schreef; ‘ik heb het grootste deel van deze verschillen getabelleerd tussen Aleph en B en de evangeliën, en de ondersteunende autoriteiten aan beide kanten gegeven. Ze komen neer op Matthew 656 +, Mark 567 +, Luke 791 +, John 1022 +, voor een totaal van 3036.’

De Apocriefe boeken.

Als je naar een Katholieke bijbel kijkt, zul je zien dat ze andere boeken bevatten als onderdeel van de Geïnspireerde Oudtestamentische tekst. Boeken als Tobit, Judith, eerste en tweede Maccabees, evenals, Wisdom, Sirach en Baruch.

Maar waar komen deze boeken vandaan? De waarheid is dat de Sinaiticus en Vaticanus manuscripten beide deze apocriefe boeken bevatten als onderdeel van de geïnspireerde tekst. Als versies zoals de nieuwe Amerikaanse Standaardbijbel en de NIV beweerden ‘de meest nauwkeurige vertalingen’ te zijn van Vaticanus en Sinaiticus. Waarom nemen ze dan de apocriefe boeken niet op?

Een paar jaar geleden bracht de New Revised Standard Version een editie uit die de apocriefen bevatte. Dit zou natuurlijk niet echt een verrassing moeten zijn, aangezien er in de New Revised Standard Version ook veel katholieke edities beschikbaar zijn. Bij ons in Nederland bijvoorbeeld de katholieke Willibrord vertaling.

Op pagina 1160 van deze katholieke jeugdbijbel lezen we; “Dus de volgende keer dat u ‘amen’ zegt op een eucharistieviering, weet dan dat u ‘ja’ zegt tegen een speciale en levengevende relatie met God.”

Deze godslasterlijke katholieke praktijk van de eucharistie leert dat een priester de macht heeft om een ​​ronde wafel in het vlees van Jezus Christus te veranderen. De getrouwe Katholiek moet dan Jezus eten en zijn bloed drinken, in de vorm van wijn. De elementen brood en wijn moeten niet als symbolisch worden opgevat, maar eerder als het letterlijke vlees en bloed van Jezus Christus. Dit is hoe een katholiek Christus ontvangt.

Dit mystieke proces van het veranderen van gewoon brood en wijn in Jezus Christus, wordt transsubstantiatie genoemd. Eeuwenlang werden duizenden getrouwe Christelijke martelaren geëxecuteerd door de rooms-katholieke kerk omdat ze het heidense offer van de eucharistie niet accepteerde.

Maar vandaag hebben we zogenaamd protestantse bijbels zoals de New Revised Standard Version, die deze katholieke ketterij onderwijzen, die ertoe leidde dat duizenden christenen levend werden verbrand.

Het is ook interessant om op te merken dat in 1988 Rupert Murdoch de New Revised Standard Version kocht. Hij bezit en drukt ook de NIV en The Satanic Bible van Anton LaVey.

Slechts tien jaar later ridderde de paus Rupert Murdoch tot ridder in de orde van st. Gregory the Great. Is dit toeval?

We spraken eerder over het feit dat de vertalers van de NIV, de Textus Receptus verwierpen en in plaats daarvan de Nestle’s tekst gebruikten.

Dus wat is het verhaal achter de tekst van de Nestle?

In 1898 zou een man genaamd Everhard Nestle de Griekse teksten van Westcott en Hort, Tischendorf en Richard Francis Weymouth combineren. In de komende 100 jaar zou de Nestle’s tekst verschillende edities doorlopen en staat hij tegenwoordig bekend als de; Nestle Aland 27e editie.

Laten we nu eens kijken naar enkele van de mannen en vrouwen die betrokken zijn geweest bij het produceren van deze Griekse tekst.

In 1952 zou een Duitser genaamd Kurt Aland zich bij het team van Nestle voegen. Hij zou helpen bij het produceren van nieuwe edities van de Nestle’s Griekse tekst, zijn laatste was de 25e editie. Hij zou uiteindelijk worden vergezeld door zijn vrouw Barbara. Ik geloof dat deze foto laat zien wie Kurt Aland echt diende.

Laten we nu eens kijken naar een andere man die betrokken was bij de tekst van de Nestle, zijn naam is Bruce M. Metzger. Bruce Metzger was professor aan het Princeton Theological Seminary. Hij was ook een van de makers van de New Revised Standard Version. Bij zijn dood in 2007 schreef Princeton Theological Seminary; “In 1993 overhandigde Bruce Metzger een exemplaar van de New Revised Standard Version, Catholic Edition, aan paus Johannes Paulus II in het Vaticaan. Bruce Metzger begreep en was gepassioneerd over de betekenis van bijbelvertalingen voor de oecumenische dialoog.”

Dit artikel gaat verder; ‘In 1972 was hij voorzitter van de subcommissie die derde en vierde Maccabees en Psalm 151 vertaalde voor een uitgebreide versie van de apocriefen. Hij presenteerde persoonlijk deze uitgebreide versie tot zijn allerheiligheid Demetrius de eerste in 1976. Het was voor hem belangrijk dat Rooms-Katholieke, Grieks-Orthodoxe en Protestantse-Christenen hun toevlucht konden nemen tot een gemeenschappelijke bijbelse tekst als instrument van eenheid.

Hier zien we Demetrius de eerste, vermeld samen met katholieke priesters, het is geen geheim dat de Orthodoxe kerk al heel lang samenwerkt met het Rooms-katholicisme. In dit artikel wordt gezegd dat aartsbisschop Demetrius lesgeeft aan een Rooms-katholieke Jezuïeten-universiteit. Hier zien we de huidige Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomew de eerste, tijdens een ontmoeting met Nancy Pelosi.

In dit artikel kunnen we zien waar hij aan werkt. ‘Zijne Heiligheid heeft onvermoeibaar gewerkt aan verzoening tussen Christelijke kerken en heeft een internationale reputatie verworven door het vergroten van het omgevingsbewustzijn over de hele wereld. Hij heeft zich ingespannen om verzoening met de Rooms-katholieke kerk en de Anglicaanse gemeenschap te bevorderen, evenals andere bekentenissen door middel van theologische dialogen en persoonlijke ontmoetingen met gerespecteerde leiders om kwesties van gemeenschappelijk belang aan te pakken. ‘

Waarom zou een veronderstelde Christen als Bruce Metzger met en voor deze vijanden van Jezus Christus werken?

Laten we nu eens kijken naar een ander lid van het Nestle-team. Zijn naam is Carlo Maria Martini en hij is een Jezuïeten-priester. In april 2005 publiceerde de BBC dit artikel waarin ze beweerden dat; ‘Indien gekozen, zou kardinaal Martini de eerste Jezuïet zijn die paus zou worden. Een paar weken later werd echter kardinaal Joseph Ratzinger gekozen als de volgende paus in plaats van Martini.’

Op pagina 45 van de 27e editie van Nestle lezen we; ‘De tekst die door deze twee edities werd gedeeld, werd internationaal aangenomen door bijbelverenigingen en heeft, na een overeenkomst tussen het Vaticaan en de Verenigde bijbelgenootschappen, gediend als basis voor nieuwe vertalingen en voor herzieningen die onder hun toezicht zijn gemaakt.

Dit markeert een belangrijke stap met betrekking tot inter-confessionele relaties. Het moet natuurlijk duidelijk zijn dat deze tekst een werktekst is, in de zin van een eeuwenlange Nestle-traditie, hij moet niet als definitief worden beschouwd, maar als een stimulans voor verdere inspanningen om de tekst van het Nieuwe Testament te definiëren en te verifiëren. Om vele redenen wordt de huidige editie echter niet als een geschikte gelegenheid beschouwd om tekstuele wijzigingen door te voeren.

Men kan zich afvragen wat de Jezuïet-kardinaal Carlo Martini heeft gepland voor de volgende editie van de Nestle’s tekst.

Vervolgens kijken we naar dit Griekse interlineaire Nieuwe Testament van de Jehovah’s Getuige. Op pagina 8 tot en met 9 lezen we welke tekst door de Jehovah’s Getuigen is gebruikt om hun corrupte Nieuwe-Wereldvertaling te maken.

De Griekse tekst die we hebben gebruikt als basis voor de Nieuwe-Wereldvertaling is de algemeen aanvaarde Westcott en Hort tekst uit 1881, dit vanwege zijn erkende uitmuntendheid, maar we hebben ook rekening gehouden met andere teksten, waaronder die opgesteld door D. Everhard Nestle, de Spaanse jezuïet geleerde Jose Maria Bover, en een andere Jezuïet geleerde A Merk. De UBS-tekst van 1975 en de Nestle-Aland-tekst van 1979 werden geraadpleegd om het kritieke apparaat van deze editie bij te werken.

Het voorwoord van deze katholieke nieuwe Amerikaanse bijbel laat zien dat ze ook de tekst van Nestle gebruiken als basis voor hun vertaling.

Het is belangrijk voor u als kijker te realiseren dat als u een bijbelversie hebt vanaf 1881, dat die terug te voeren is op deze corrupte Griekse tekst van Nestle.

Het jezuïetenplan om de Protestantse Reformatie te vernietigen wordt niet langer in het geheim uitgevoerd. Tegenwoordig zijn de tekenen van Katholieke infiltratie overal te zien. Waarom zou het katholieke persbureau een artikel schrijven over de publicatie datum van de nieuwste NIV, als het Concilie van Trente zogenaamd de schriften van de protestanten veroordeelde? Misschien komt het doordat katholieke websites de NIV openlijk promoten en aanbevelen.

Hier op AmericanCatholic.org. worden Katholieken gewaarschuwd dat de King James Version ten zeerste verouderd is. Maar de NIV wordt geprezen en zou een oecumenische vertaling zijn. Het is ook interessant om op te merken dat de nieuwe herziening van de NIV in 2010 werd voltooid op de 400ste verjaardag van de Jezuïete Douay Rheims Bijbel.

Ook de Herziene Statenvertaling werd uitgebracht in 2010. Niet dat de statenvertaling perfect is zoals de King James Version, maar de Statenvertaling is een stuk betrouwbaarder dan al de corrupte versies die daarna zij gemaakt. Dus dat hebben ze in 2010 ook maar even de nek om gedraaid bij het Nederlandse bijbel genootschap.

Maar het zijn niet alleen katholieke websites die nieuwe versies promoten, zoals de NIV. Protestantse boekhandels zoals Christianbook.com verkopen rooms-katholieke boeken en bijbels. Het simpelweg intypen van het woord Katholiek in het zoekgebied leverde 5.098 resultaten op. Hier zien we een boek voor katholieke meisjes dat verzen uit de NIV bevat. Of wat dacht je van een boek over ‘de rozenkrans’. Christianbook.com verkoopt ook de katholieke catechismus. Hier op de website van BereanChristianstores kun je zien dat ze 2.483 katholieke gerelateerde artikelen verkopen. Boeken zoals; ‘Geboren fundamentalist, wedergeboren katholiek’. Of wat dacht je van een boek over ‘de heilige eucharistie’. Hier zien we een andere zogenaamd protestantse website die rooms-katholieke literatuur verkoopt.

Het is interessant om op te merken dat deze drie websites de meeste boeken en materialen niet verkopen die de King James Version verdedigen. Je hoeft je alleen maar af te vragen wie deze websites echt beheert.

Laten we eens kijken naar de bijbelgenootschappen en boekhandels in Nederland.

Interesseert het hun of jij het ware woord van God leest?

Of hebben zij liever dat jij hun nieuwe bijbel koopt?

In de King James Bible lezen we in 1 Timothy 6:10

1 Timothy 6:10For the love of money is the root of all evil:

which while some coveted after, they have erred from the faith,

and pierced themselves through with many sorrows.

We lezen dat de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad: Of jij nu een oecumenische bijbel koopt die ook geschikt is voor katholieken zoals de NBV / NBV21 of een katholieke Willibrordvertaling maakt hen blijkbaar niet uit, zolang jij maar een bijbel koopt.

Lieve mensen, deze bijbels zijn niet uit de juiste grondtekst vertaald, ook al zullen de bijbelgenootschappen uiteraard zeggen van wel.

Hier volgen een paar voorbeelden van Nederlandse website’s die deze bijbels aan jou en mij willen verkopen en ook bijbelgenootschappen die regelmatig een nieuwe bijbel voor ons vertalen. Dit zodat wij iedere vijf jaar weer een nieuwe moeten kopen, want die oude bijbel zat helaas vol fouten zeggen ze…

Blijkbaar is God niet in staat om zijn woord te bewaren

ook al heeft hij ons dat wel beloofd te doen.

Psalm 12:6-7

Psalm 33:11

John 17:17

Psalm 117:2

Psalm 100:5

Psalm 111:7-8

Isaiah 59:21

Isaiah 40:8

1 Peter1:25

Matthew 24:35

Laten we eens naar drie van deze verzen kijken in de King James Bible. In Isaiah lezen we dat:

Isaiah 40:8 The grass withereth, the flower fadeth:

but the word of our God shall stand for ever.

Zoals je ziet staat er dat het woord van onze God zal staan voor eeuwig. In het Nieuwe Testament schreef de apostel Peter (Petrus) aan de kerk en zei:

1 Peter 1:25 But the word of the Lord endureth for ever.

And this is the word which by the gospel is preached unto you.

Ook hier zien we dat het woord van de Heer blijft in eeuwigheid. En in dit vers zien we wat Jezus zei over zijn eigen woorden: Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away,

but my words shall not pass away.

We lezen dat hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar zijn woorden zullen niet voorbij gaan. Zoek zelf ook nog even de andere verzen op in jouw King James Bible.

Hier zien we het bijbelgenootschap wereldwijd onder de noemer UBS, en daaronder zien we het Nederlands, Duits en Vlaamse bijbelgenootschap / stichting daaraan verbonden.

Ook zien we dat in Nederland vanaf 1814 het Nederlands Bijbelgenootschap werd opgericht, en dat ze samenwerken met Katholieken en Joodse mensen om hun bijbels te vertalen.

Zoals je ziet hebben bijbelgenootschappen bijna altijd dezelfde

oorsprong, en gebruiken zij dezelfde één-wereld-tekst van UBS , UBS betekend, United Bible Society.

In het Nederlands heet het de Wereldfederatie van Bijbelgenootschappen Al deze bijbelgenootschappen wereldwijd gebruiken dezelfde grondtekst. Een tekst die niemand beschadigd en die iedereen kan gebruiken, ook al gaat dit ten kosten van het woord van God.

Deze algemene bijbelgenootschappelijke tekst vind zijn oorsprong onder andere in: Nestle Aland, Westcott and Hort, de Latijnse Katholieke Vulgaat, het Vaticanus manuscript, Rome, het Sinaiticus manuscript, de Septuaginta, Alexandrië, Egypte, etc.

En uiteindelijk begint het allemaal in Genesis 3:1.

Genesis 3:1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

De Duivel stelt hier de woorden van God in twijfel die Hij gesproken had tegen Eva. Hij stelt ze in twijfel door aan Eva te

vragen of God dat werkelijk gezegd had. Twijfelen aan de woorden van God, dat doen een hoop mensen. Veel mensen hebben geen hoop of geloof dat God in staat is om zijn woorden te bewaren tot in eeuwigheid. Deze twijfel is de bron van alle ellende en iets wat de Duivel misbruikt bij velen, door ons te laten denken dat de woorden van God zoek zijn geraakt en dat wij als mannen moeten proberen deze te herstellen met een paar restjes die vandaag de dag nog over zijn. Dit allemaal terwijl God heeft beloofd zijn woord te bewaren.

Als jij je verdiept in de geschiedenis van de kerk, en naar de vruchten kijkt en de verschillende bijbels met elkaar vergelijkt door de verzen naast elkaar te leggen en je de onderlinge verschillen ziet in de bijbeltekst, dan zal ook jij in staat zijn om de ware woorden van God te vinden, als je het aan God vraagt in de naam van Jezus Christus.

Op kingjamesbible1611.nl kun je een chart/kaart downloaden, en daarop kan je in een oogopslag zien hoe de lijn loopt van

de King James Bible en ook die van de corrupte UBS bijbels.

Maar wat voor bijbels proberen de Bijbelgenootschappen en de zogenaamde Christelijke Boekenwinkels jou en mij te verkopen?

Hier is duidelijk dat bijbelgenootschappen zoals Het Nederlands Bijbelgenootschap en Royal Jongbloed geen probleem hebben met het vertalen en uitbrengen van deze moderne bijbels, vertaald uit de grondtekst van UBS. En ook het verkopen van een Katholieke Willibrordvertaling vertaald door de Katholieke Bijbelstichting bieden zij jou graag aan.

Hier zien we op wikipedia alle informatie duidelijk opgesomd van de grondtekst die zij gebruiken. De UBS tekst zien we bovenaan, de Septuaginta in het midden en de tekst van Nestle Aland onderaan.

Verderop lezen we over de komende NBV21 die eind 2021 zal worden uitgebracht, ze vertellen ons dat de vertaalprincipes dezelfde zijn als die van de NBV uit 2004. Ook vertellen zij dat deze editie wetenschappelijk up-to-date is gemaakt net als

de NBV van 2004. Voor meer informatie hierover zie John 16:26 in de KJV.

Er staat ook dat er een modernere brontekst is gebruikt,

namelijk een nog nieuwere versie van de Nestle Aland, de 28e editie…

Verder vertellen ze ons dat veel kenmerken hetzelfde zijn als de NBV 2004, maar ook een klein aantal vertaalfouten, hoeveel?

Op deze katholieke website bijbelcitaat.be vond ik een artikel over dat er zo’n 12.000 aanpassing worden gedaan in de NBV21 ten opzichte van de editie uit 2004 (eerbiedshoofdletters niet meegerekend)

Nu maar afwachten hoe pro-Katholiek deze extra wijzigingen zullen zijn, want de NBV uit 2004 was al geschikt voor Katholieken en hoe veel meer de NBV21 zodat iedereen tevreden is Katholieken, Protestanten, Joden, Moslims enz. ?

Het is belangrijk om te weten dat de Willibrordvertaling ook de Deutero-canonieke boeken bevat, ook wel Apocrief genoemd wat betekend ‘verborgen’.

Maar je kan ze ook ‘afgekeurd’ noemen, of ‘niet erkend’, want deze boeken zijn vals gebleken en daarom tussen de twee testamenten vandaan gehaald.

Deze boeken zijn vertaald uit de Griekse grondtekst genaamd

de Septuaginta. Een Alexandrijnse vervalsing uit Egypte.

Je kunt je afvragen wie zo graag wil dat wij deze boeken gaan lezen? Wellicht kan ik je helpen, het is de Katholieke kerk. Zij zijn namelijk dol op deze boeken want deze helpen hun bij de doctrines die zij brengen en kunnen met deze boeken de bijbel naar hun hand zetten. Ook de NBV bijbel uit 2004 bevat een editie met deze verborgen afgekeurde boeken inbegrepen.

De website goodbookshop.nl noemt zichzelf een Christelijke boekenwinkel en verkoopt een NBV Katholieke editie, uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting.

Vervolgens zien we hier een zogenoemde Christelijke boekhandel Ichthus die een nieuwe jeugdcatechismus verkoopt van de Katholieke kerk.

Of wat dacht je van dit boek dat graag verteld over Jezuïeten, de Paus, en dat de jeugd Katholiek zou moeten worden. Jacqueline Straub (1990) wilde al vanaf haar vroege jeugd een rooms-Katholieke priester worden. Ze studeerde theologie in Freiburg en Luzern (Zwitserland). Ze werkte in een katholieke gemeente en doet nu journalistiek werk. In haar vrije tijd bokst ze.

Ze helpt u met andere woorden graag om Katholiek te worden.

Als je het mij vraagt komt dit boek rechtstreeks van de Emerging Church movement. (de opkomende kerk)

Als je op gospel.nl zoekt naar de term ‘Katholiek’ kreeg ik zowaar 363 resultaten.

Nog even terugkomend op de kloosterbijbel. Deze katholieke Kloosterbijbel word verkocht door het Nederlands Bijbelgenootschap en is uitgebracht door Royal Jongbloed.

En verteld u graag iets over Paus Augustinus, Paus Benedictus, Paus Franciscus, de vrouwelijke orde, en ook over de Jezuïeten Orde en de heidense praktijk van ‘Lectio Divina’ wat een van heidens afkomstige meditatie is op een woord of tekst. Je kunt je afvragen waar Jongbloed al ‘Ruim 150 jaar ervaring’ in heeft…

Op hun website verteld het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap jou ook graag over de heidense praktijken van Lectio Divina wat het mediteren op teksten inhoud. Deze praktijk word steeds populairder gemaakt terwijl de afkomst duister en heidens is. Hier zijn een paar voorbeelden van “Christelijk” genaamde boekenwinkels die u graag een boek hierover verkopen: Gospel.nl 20 zoekresultaten. Ichthus boekhandel, 7 resultaten. Rinnah.nl 6 resultaten. Kameel.nl 2 resultaten. Boekhandel Smit, 58 zoekresultaten op Lectio Divina. Of misschien een mooi assortiment kaarsen voor wat meer spiritualiteit? Den Hertog.nl 12 Resultaten. Sjofar Utrecht 10 Resultaten. En Pelgrim.nl 13 zoekresultaten.

Laten we kijken naar onder andere deze deze website’s en de grootse bijbelassortimenten die zij ons te bieden hebben: Gospel.nl verkoopt 1059 bijbels totaal. Welke kies jij? Rinnah.nl verkoopt 222 bijbels. Maar wist u dat het getal 2 in de bijbel het getal van verdeeldheid is? Belangrijk is dat Jezus ons verteld dat we één moeten zijn, maar hoe doen we dit met zoveel verschillende bijbels? Meer informatie hierover is te vinden Galatians 3:28, Philippians 1:27 en onder andere Matthew 6:22.

Kameel.nl heeft 175 bijbels in assortiment + 125 verschillende kinderbijbels. Christelijke Boekhandel Alkmaar 149 bijbels. Onlinechristelijkeboekhandel.nl 3 bijbels. Sjofar 197 bijbels. De Fakkel 492 bijbels. Schuilplaatsboeken.nl totaal 258 bijbels. Koopdebijbel.nl 206 resultaten. Boekhandel van der Boom 182 resultaten. De webshop van Jongbloed, 120 bijbels en een Youcat editie met o.a. quotes van Gandhi die Jezus Christus niet erkent als “de enige zoon van God”. Met een voorwoord van paus Franciscus. Geschikt voor katholieke jongeren maar ook als algemene instapbijbel, vinden zij.

Youcat is de jongerencatechismus van de Katholieke Kerk. Deze editie komt toe aan de Nederlandse jezuïet Petrus Canisius.

In 1543 trad hij, na een ontmoeting met de jezuïet Pierre Favre, als eerste Nederlander in bij de toen net opgerichte orde van jezuïeten. Zijn plechtige kloostergeloften deed hij in 1549 te Rome in aanwezigheid van Ignatius Loyola, de oprichter van de Jezuïeten orde.

In hetzelfde jaar promoveerde hij te Bologna tot doctor in de godgeleerdheid. Hij doceerde in zijn leven op verschillende plaatsen in Duitsland.Ook nam hij deel aan twee sessies van het Concilie van Trente. Petrus Canisius speelde een voorname rol in de Contra-reformatie bij het vervolgen van Christenen.

Hallo Jongbloed? Zijn jullie Christen of Katholiek?

Laten we verdergaan, de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap – 80 resultaten. Clcnederland.nl 630 resultaten. De Appelboom 762 resultaten. Het Baken Katwijk 220 resultaten. Zakbijbelbond.nl totaal 176 Nederlandse bijbels. Of het grootse assortiment van ichthusboekhandel.nl Zij hebben een bijbel op maat voor u. En zowaar 147 Katholiek gerelateerde resultaten bij boekhandel Smit. De boekhandels en bijbelgenootschappen verkopen jou graag een bijbel, ongeacht de grote verschillen in bijbeltekst.

Maar gaf God zijn woorden aan ons om deze vervolgens te gebruiken als een middel om geld te verdienen? Of zou Hij deze hebben gegeven om ons tot de waarheid te brengen? Eigenlijk laat Wikipedia het hier duidelijk zien. De bijbels zijn Protestants, maar zijn ze ook bijbelgetrouw? Bevatten deze bijbels allemaal de woorden van God? Brengen deze bijbels jou tot het ware geloof en een eeuwig leven bij God? Zal jij God plezier doen in dit leven volgens zijn woord? of is het één bak ellende omdat je de verkeerde bijbel leest? En heb je naar de verkeerde predikant willen luisteren, die niet zo streng was, één die zelf niet geloofd dat er vandaag de dag een perfecte bijbel is.

Vraag maar eens aan jou prediker of bisschop of hij jou het perfecte woord van God wil laten zien wat nooit meer hoeft te worden aangepast. Waarschijnlijk zal hij jou vertellen dat alle bijbels woorden van God bevatten, maar een perfecte bijbel die kent hij niet…

Dat is wat de predikant mij vertelde toen ik hem dat vroeg in de kerk waar ik vroeger heen ging. Bijbels hebben blijkbaar tegenwoordig een update nodig zodat de mensen niet beledigd worden. Maar zal jij het ware evangelie kunnen begrijpen met deze up-to-date bijbels? En geloven dat meer dan 2.000 jaar geleden God zijn enige geboren Zoon zond door uit een maagd geboren te worden zodat hij een manier kon bieden aan alle mensen om gered te worden. (Isaiah 53:5) Durf je dan te geloven dat Jezus Christus niet kwam voor de rechtvaardigen

maar is gekomen voor zondaars en dat jij er daar een van bent? (Mark 2:17) Dat we allemaal gezondigd hebben en allemaal de hel verdienen. (Romans 3:10-12 & 23) Dat je moet geloven in het voltooide werk van Jezus Christus aan het kruis als de betaling voor jou zonde. (Acts 16:31) Dat Jezus Christus opstond uit de dood en de enige uitweg is uit een eeuwig leven in de hel. (John 14:6, Acts 4:12) Dat op een dag iedereen voor God zal moeten staan en geoordeeld zal worden. (Romans 14:11-12, Matthew 25:41, Romans 6:23)

Zoals je merkt zijn deze en nog veel meer details uit de Bijbel gefundeerd op geloof. (KJV 1611) We lezen in Romans 1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.

Een geloof in woorden, maar niet zomaar woorden, het zijn de woorden van God. Maar zal jij dit echt durven geloven met een moderne bijbel die steeds weer wordt herzien omdat hij fouten bevat?

Ik heb zelf verschillende bijbels gelezen voordat ik op zoek ging naar het ware woord van God. Het begon met deze 3 bijbels

en nog een aantal andere daarna. De ervaring heeft mij geleerd dat na het vijf keer uitlezen van de NBV, en ook het uitlezen van Het Boek, en de Willibrordvertaling ik onduidelijkheden ervaarde tijdens het lezen, want deze bijbel zijn erg verschillend in tekst. Deze Katholieke editie van de NBV kreeg ik bij het verlaten van mijn protestantse ”Christelijke” basisschool… en deze Willibrordvertaling kocht ik op advies van een predikant uit een protestantse kerk waar ik vroeger heen ging. Een Katholieke bijbel op advies van een Protestantse predikant Vreemd nietwaar?

Besef goed dat zonder de ware woorden van God in jou leven het heel moeilijk is om deze woorden ook echt te gaan geloven. Een waar geloof is echt nodig bij God, want in de bijbel staat keer op keer dat God alle harten kent. Hij zal zien of jij Zijn woorden echt hebt geloofd.

Oecumenische bijbels, dat is de trend, streven naar wereldwijde religieuze eenheid, een eenheid van alle ”Christelijke” kerken.

Maar dan wel zonder de God van het oude testament, want die was zo streng, en Jezus (zonder Christus) als een profeet, die niet kan betalen voor jou zonden, want dat moet je blijkbaar zelf doen door middel van boetedoening. Een bijbel die zich aanpast aan de mensen, in plaats van wij die ons aanpassen aan God.

Dit is een lijst van bijbels die zijn uitgegevens door het Nederlands

bijbelgenootschap en Royal Jongbloed sinds 1814.

Het Nederlands / Vlaamse Bijbelgenootschap

( / Royal Jongbloed) sinds 1814:

NBG-vertaling (1951)

Bijbel en kunst van nu (1965)

Groot Nieuws voor U (1972)

Groot Nieuws Bijbel in samenwerking met de ‘Katholieke’ Bijbelstichting (1983; revisie 1995)

De Kijkbijbel:(1992)

NBV Nieuwe Bijbelvertaling in samenwerking met de ‘Katholieke’ Bijbelstichting (2004)

Prentenbijbel (2008)

Herziene Statenvertaling HSV (2010)

Bijbel in Gewone Taal (2014)

Belle Bijbel (2018)

Inspire Bijbel (2018)

Samenleesbijbel Junior (2018)

Bijbel in een jaar (2019)

Jongerenbijbel Bijbel in Gewone Taal (2019)

Mijn Kleine Peuterbijbel (2019)

Podcast ‘Dagvers’ (2020)

Peuterbijbel (2020)

Voorleesbijbel (2020)

NBV21 (2021) – De NBV van 2004 zal op 12.000 punten worden gewijzigd…

In de King James Bible lezen we:

Romans 10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.

Dus geloof komt door horen, en horen door het woord van God, zorg er daarom voor dat jij de echte woorden van God hoort en leest.

De gemeenten keert zich naar Rome!

Evangelische Lutheranen, Verenigde Methodisten, Hervormde kerk, Presbyteriaanse Kerk, Baptisten Nationale Baptistenconventie, Internationale Pinkster gemeente / kerk, Evangelisch, Lutheranen / Luther kerk, Allemaal aanwezig en verantwoord!

Vertegenwoordiger van de overlevende bisschop Mark Hanson van de Evangelical Lutheran Church VIP’s en bisschoppen Jeremiah Jay Park uitgave de New York jaarlijkse conferentie van de United Methodist Church,

Uwe heiligheid, mag ik u voorstellen aan Roman Wesley Granberg Michaelson, de algemeen secretaris van de Hervormde Kerk in Amerika.

Mag ik u uw heiligheid voorstellen Eerwaarde dr. Clifton Kirkpatrick de verklaarde griffier van de Algemene Vergadering van de Presbyteriaanse Kerk in de Verenigde Staten.

uw heiligheid mag ik u stedelijke dr. William J Shaw voorzitter van de National Baptist Convention Verenigde Staten.

uwe heiligheid mag ik u voorstellen aan bisschop James Leggett, algemeen superintendent van de International Pinkster Heiligheidskerk,

uwe heiligheid mag ik u voorstellen aan dr. Leif Anderson president van de National Association of Evangelicals.

de verordening mag ik bisschop David H benke voorstellen, president van het Atlantic District van de Lutheran Church Missouri Synode

De Opkomende Kerk

De Antichrist Kerk

– Wierook uitkiezen –

  • Het vinden van de juiste Tatoo –

– Eenheid – Als je mijn nieuwe standpunt niet accepteert,

dan is het vrij duidelijk wie hier de verdeeldheid zaait

Motivatie & promotie materiaal

voor Opkomende Christenen

De leiders van de Emergent Church Movement (Opkomende Kerk Beweging) roepen mensen op om een einde te maken van de Protestantse Reformatie. Hier bekent Brian D. Mclaren openlijk dat hij een Post-Protestantse, katholieke, onafgemaakte Christen is. In 2003 bracht Tony Jones dit boek uit over jeugdwerk. Hij beveelt openlijk veel rooms-katholieke praktijken aan, waarvan het meest schokkende; een heel hoofdstuk over Ignatius Loyola en de Jezuïeten. Op pagina 233 beveelt hij de occulte New-age praktijk aan om een labyrint te lopen. Vervolgens beveelt hij moedig de spirituele oefeningen van Ignatius Loyola aan. Deze technieken van het beheersen van de gedachten en geest worden al honderden jaren door de Jezuïeten gebruikt.

Op pagina 103 stelt Tony Jones voor om een ​​dertig dagen durend Ignatiaans zomerkamp te vormen. Het is ook interessant om op te merken dat zowel McClaren als Jones hun boeken laten publiceren door Zondervan, wat eigendom is van Rupert Murdoch, zoals we eerder bespraken.

Let op het interessante symbool op deze Opkomende Kerk-website. Komt het bekend voor?

Als u op deze link klikt, gaat u naar hun boekwinkel waar u een boek over de Rooms-katholieke mis kunt kopen, of misschien een boek over Katholieke evangelisatie? Een andere woordvoerder van de Opkomende Kerk (Emerging Church) is een vrouw genaamd Phyllis Tickle. Op pagina 46 – 47 van haar boek schrijft ze; ‘Nu, zo’n vijfhonderd jaar later, zijn zelfs veel van de hardnekkigste Protestanten onder ons alleen maar wantrouwend geworden tegenover de Schrift en ‘de Schrift alleen’. (Sola Scriptura) We vragen ons af wat de woorden eigenlijk betekenen, letterlijk, figuurlijk of werkelijk. We vragen ons zelfs af welke woorden wel en niet thuishoren in de Schrift en aan de zuiverheid van de redactionele lijn van afwijkende meningen van degenen die dat wel doen. We beginnen te verwijzen naar Luthers principe van ‘Sola Scriptura, Scriptura Sola’ als weinig meer dan de oprichting van een papieren paus in plaats van één van vlees-en-bloed. En zelfs terwijl we spreken, de autoriteit die al 500 jaar bestaat, verwelkt in onze handen. “Waar is nu de autoriteit?” “Waar is nu de autoriteit?” Cirkels boven ons als een duistere engel en drijft ons uiteen. Waarheen?

Op pagina 58 bespreekt ze de contra-Reformatie en beweert ze dat de vijf concilies van Trente goddelijke vergaderingen waren van kerkmannen die probeerden zowel de leer als de praktijk te zuiveren. Op pagina 150 tot en met 151 schrijft ze; “Het nieuwe Christendom van de Grote Opkomst moet één of andere autoriteitsbasis of overbrengingssysteem ontdekken en / of een eigen regeringsagentschap. Het moet – en binnenkort – iets anders formuleren dan Luther zijn Sola Scriptura, dat, oorspronkelijk zo goed werd gebruikt door de grote Reformatie, wordt nu als hopeloos achterhaald of ontoereikend beschouwd, zelfs nadat het zoals hier, is opgeknapt en verbeterd naar een meer gevoelige vorm.”

Nu de King James Bijbel uit de handen van de meerderheid van belijdende Christenen is verwijderd, zullen Satan’s valse profeten in staat zijn hen te misleiden door hen te laten denken dat de Rooms-katholieke kerk niet langer meer de vijand is van het Bijbelgelovige Christendom.

Loyola’s Jezuïeten brengen een nieuw duister tijdperk.

Deze Phyllis van de Emerging Church schreef;

“Het christendom bevindt zich midden in een nieuwe verschuiving. Nogmaals, er is een verschuiving in autoriteit.”

‘Voor 500 jaar lang was de basis van autoriteit,

de Schrift alleen. (Scriptura Sola) En dat is het niet meer, en als je dat tegen mensen zegt, is het heel bedreigend, is het heel erg bedreigend. Dus nummer één: we moeten weten waarom het bedreigend is en we moeten beseffen dat het bedreigend is. En dan nummer twee: we moeten kijken naar wat de beperkingen ervan waren op het moment dat het als een doctrine werd geformuleerd. En nummer drie, waar is nu onze autoriteit? op het moment dat je zegt; ‘dat wordt niet de hele autoriteit’, dan stel je de vraag open; dus waar is dan onze autoriteit? ‘

Er is altijd één overkoepelende vraag, die vraag is; ‘Waar is de autoriteit?”, want we weten het niet. We zijn onze autoriteit kwijt. Jij en ik leven nu in een geglobaliseerde samenleving, wie

heeft de autoriteit? Eén van de dingen die tijdens deze Grote Opkomst gebeurt, is dat de scheiding tussen Rooms-katholieke gelovigen en niet-Rooms-katholieke gelovigen aan het afnemen is naarmate ze de Opkomst ingaan.

Het is niet alleen een kwestie van komen en zitten in een bank, en 50 of 70

minuten volhouden, of wat voor minuten dan ook om iets te observeren, maar wat het zegt is: ‘ik wil God ervaren, ik ben geïnteresseerd in, en ben hier gekomen voor een ervaring’.”

Aanbidding is participatief en multi-zintuiglijk, mensen worden aangemoedigd om hun spiritualiteit tastbaar uit te drukken. Velen verweven elementen uit verschillende religieuze tradities door elkaar. Vooral katholicisme en Oosterse Orthodoxie. Sommigen ontdekken middeleeuwse mystieke praktijken zoals wandelen door het labyrint, maar voegen beslist een moderne twist toe. Het is een eigen mix-benadering die ook de nadruk legt op gemeenschap en sociale rechtvaardigheid.

Steeds meer van ons hebben het gevoel dat als weeen versie van het Christelijk geloof hebben, die ons niet tot het soort mensen maakt, die deze wereld beter maakt, wij er echt geen deel van willen uitmaken.

Er zijn vergelijkbare praktijken in de belangrijkste protestantse kerken, zoals de Cornerstone United Methodist Church in Naples, Florida. Zij hebben een spijkerbroek dragende, en elektrische gitaar spelende predikant, hij leidt een levendige dienst en combineert United Methodist tradities met hoge kerkelijke liturgie en een Pinkstergemeente tint. ‘Ik maak grapjes door te zeggen dat ik meer een Methodist Katholiek

figuur ben, dan dat ik een Verenigde Methodist ben. En ik denk dat dat komt omdat elk van die kerkelijke tradities zoveel aan mijn geloofservaring heeft toegevoegd in mijn groei.

De Jezuïeten, die het onderwijsleven van dit land hebben onderwezen, zijn begonnen als onderdeel van de contra-Reformatie, het was de reactie van het Katholicisme op de Protestantse druk, op dezelfde manier zal het Protestantisme vandaag reageren, een deel ervan gaat, een deel van deze 30% zal reageren op de druk van de noodsituatie.

Ik zei dat elke periode van onrust, elke keer als we een 500-jarige opruimdag houden, hebben we een centrale vraag. Waar is nu de autoriteit? De autoriteit voor de Reformatie was Sola scriptura en Scriptura alleen, alleen de Schrift en de Schrift alleen, geen paus meer, geen leergezag meer, alleen de Schrift. Dat gezag zal nu niet meer werken, niet dat de Schrift niet meer het gezag is, maar dat het absolutisme waarmee de Protestant het als het gezag vestigde, nu is verbrijzeld en verdwenen.

U zou veel meer zielen redden als u van de leerstelling af zou kunnen komen, en dat is de waarheid, weet u, haal ze binnen en vertel ze dan de prijs van eten.

Uw koninkrijk ligt in uw handen en in uw vormgeving. Ga heen en breng een nieuwe vorm van christendom naar voren, die een nieuwe cultuur zal dienen, en moge God u zegenen.

Na het bekijken van deze video, vraag je je misschien af ​​waarom de Rooms-katholieke kerk zo graag af wil van de King James Version.

Het antwoord is simpel;

De King James Version is en zal altijd blijven de grootste bedreiging voor het Rooms-katholicisme.

Waarom? Omdat het de enige Bijbel is die tegenwoordig algemeen wordt gebruikt en die kan worden herleid tot de ware Christenen in Antiochië.

De King James Version heeft ook meer geestelijke vruchten voortgebracht dan alle andere bijbels bij elkaar. En de King James Version’s Textus Receptus wordt ondersteund door meer dan 95% van alle oude Griekse manuscripten.

Maar er is nog een nog grotere reden voor de haat van het Katholicisme tegen de King James Version. Revelation (Openbaring) 17 beschrijft een kwaadaardige religieuze stad die schuldig is aan het vergieten van het bloed van de heiligen en martelaren van Jezus Christus. Er kan maar één stad op deze aarde zijn die overeenkomt met de beschrijving van Revelation (Openbaring) 17.

Revelation 18 beschrijft vervolgens de komende vernietiging van deze goddeloze religieuze stad.

Hiervoor heeft de Rooms-Katholieke Kerk meedogenloos gestreden om de King James Version te vervangen. Ze weten dat hun dagen genummerd zijn, en ze willen het geloof van zoveel mogelijk gelovigen doden.

Rome kan nooit God’s Heilige Woord, ‘de King James Bijbel’ vernietigen.

Het enige wat ze kunnen doen is proberen het te vervalsen en u tegen het zuivere Woord van God in het Engels te keren.

De enige vraag die overblijft is: welke bijbel kiest u?

John 14:23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.

Joh 17:17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth.

We moeten de martelaren niet vergeten!

Rom 8:35 Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

Rom 8:36 As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter.

Rom 8:37 Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

Rom 8:38 For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

Rom 8:39 Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

John 17:14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

Was hun bloed tevergeefs vergoten?

Ga jij voor jou bijbel naar Rome?

Of gebruik je de King James Bible, waarvoor de Martelaren stierven?

The Real Bible Version Issue EXPOSED! + transcript

There has been a conspiracy within the Jesuit/Catholic system to overthrow the King James Bible with HUNDREDS or corrupted, counterfeit “new” versions of the Bible. This documentary proves this point, and also covers WHY the destruction of the Bible is necessary to implement the one-world religious system and government.

In the year 1516, a man named Erasmus restored the true Greek text from Antioch to the people of Europe.

Two men would make translations for their people from this text.

Martin Luther in Germany and William Tyndale in England.

Both men had to disobey the laws of the Roman Catholic Church to make their translations.

The Bible that William Tyndale began would eventually become the greatest book in the history of the world.

One evening William Tyndale was having a discussion with the Catholic bishop on the authority of Scripture. The bishop said that he respected the words of the Pope more than the Bible.

To this William Tyndale replied: .

‘’I defy the Pope and all his laws; if God spared my life ere many years, I will cause a boy that driveth the the plough, shall know more of the Scripture than thou dost.’’

Tyndale’s desire was to make the Bible available in English, instead of the Latin Bibles used by the Catholic clergy to keep the people in bondage.

In 1534 he translated the New Testament into English from the Greek text of Erasmus.

In 1536 William Tyndale was executed by the Roman Catholic Church.

His crime: Giving the people of England the word of God in their own language.

A tyrannical church like Rome could not have their authority undermined by an English Bible.

William Tyndale had to be killed if the Pope wanted to remain in control of the people of England.

William Tyndale’s dying words were: Lord open the king of England’s eyes.

He was then strangled and his body set on fire.

In the year 1604, King James the first of England, authorized a translation of the Holy Bible into the English language.

54 of Europe’s greatest scholars were gathered together for this monumental task which would take seven years to complete.

Men like Lancelot Andrews who could speak 15 languages and wrote his own private devotional books in Greek.

Henri Seville was Greek and mathematical tutor to Queen Elizabeth.

John overall was an expert on the early church fathers.

These 54 men were separated into six groups.

two at Cambridge.

two at Westminster.

And two at Oxford.

The translators would use the Greek text of Stephanus which was an updated copy of the Erasmus text. This Greek text is known today as the Textus Receptus.

Over the next seven years these men would translate and design the greatest book of all time.

Each book of the Bible had to pass 14 tests before it was accepted as Scripture.

The Authorized Version was completed in 1611.

This great Bible is commonly known today as the King James Version

William Tyndale’s dying prayer to God had been answered.

English-speaking people all over the world finally had the Word of God in their own language.

As opposition to the Catholic Church grew, the Pope became desperate for a solution to his Protestant problem.

In 1534, a man named ‘Ignatius Loyola’ founded a radical Society of Catholics whose purpose was to fight against Protestant reformers.

On September 27, 1540, Pope Paul the 3rd formally established the Jesuits as an official Catholic organization.

Part of the Jesuit extreme oath of induction says:

‘I furthermore promise and declare that I will when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and liberals, as I am directed to do. To extirpate and exterminate them from the face of the whole earth.’

From 1545 to 1564, the Council of Trent, met and condemned the enemies of the Catholic Church, in the fourth session they stated;

Furthermore to check unbridled spirits, it decrees that, no one relying on his own judgement shall, in matters of faith and morals pertaining, to the edification of Christian doctrine, distorting the Holy Scriptures in accordance with his own conceptions, presumed to interpret them contrary to that sense which Holy Mother Church, to whom it belongs to judge of their true sense and interpretation.

[ This council ] decrees in ordains that in the future the Holy Scriptures, especially the old Vulgate Edition, be printed in the most correct manner possible, and that it shall not be lawful for anyone to print or to have printed any books whatsoever dealing with sacred doctrinal matters without the name of the author, or in the future to sell them, or even to have them in possession, unless they first have been examined and approved by the ordinary, under penalty of anathema and fine prescribed by the last Council of the Lateran.

In the twenty-fifth session they condemned the writings of men like:

Luther, Swingli, Calvin, Balthazar, Friedberg, Schwenkfield and others like these, whatever may be their name, title or nature of their heresy, are absolutely forbidden. The books of other

heretics, however, which deal professedly with religion are absolutely condemned.

Finally, all the faithful are commanded not to presume to read or possess any books contrary to the prescriptions of these rules or the prohibition of this list. And if anyone should read or possess books by heretics or writings by any other author condemned and prohibited by reason of heresy or suspicion of false teaching, he incurs immediately the sentence of excommunication. He, on the other hand, who reads or possesses books prohibited under another name shall, besides incurring the guilt of mortal sin, be severely punished according to the judgment of the bishops.

In 1605 the Jesuits tried to assassinate King James and the members of parliament. On the morning of November the 5th Guy Fawkes was discovered guarding 36 barrels of gunpowder,8 which had been hidden under the floor where King James would be standing in a matter of hours. This plan is known today as the Gunpowder Plot. The conspirators were captured and executed.

God protected the King James and the translators of the Authorized Version, but the Jesuits had another plan.

If the people of England wanted an English Bible, then the Jesuits would write one for them.

The Reims New Testament was released in 1582. And the Dewey Old Testament was finished in 1610. Exactly one year before the authorized version of 1611.

Over the next 300 years, the authorized version would produce more spiritual fruit than any other book in world history. This amazing Bible produced heroes of the faith like Roger Williams, John Wesley, founder of the Methodist Church. His brother Charles; famous hymn writer. George Whitfield the famous evangelist, Jonathan Edwards, David Brainerd, Peter Cartwright, William Carey, missionary to India. Charles G Finney, Isaac Watts; famous hymn writer. Hudson Taylo; missionary to China. George Mueller. The founder of the Salvation Army; William Booth. Fanny

Crosby; the blind hymn writer. The fiery Methodist evangelist, Sam Jones. Gipsy Smith. Missionary Jonathan Goforth. The famous preacher Charles Hayden Spurgeon. David Livingstone; missionary to Africa. The Evangelist; J Wilber Chapman. C I Scofield, Philip Bliss; hymn writer. The great evangelist; Dwight Lyman Moody. Billy Sunday and J Frank Norris.

For nearly 300 years the King James Version had been the Bible of choice for the Christian world.

Its preaching led to the salvation of millions of souls. The Christian Church enjoyed peace and prosperity like never before. Missionaries were sent to almost every country, and the gospel of Jesus Christ was preached all over the world. The Roman Catholic Church had lost control of the english-speaking world.

In 1871 the Church of England decided that the King James Version should be revised.

Two unsaved scholars would see to it that a completely new Bible would be created to replace the King James Version.

Who were these two men? Fenton John Anthony Hort and Brooke False Westcott.

These two men would use two of the Roman Catholic Church’s Greek manuscripts to design their new version.

The first is known as Codex Vaticanus, the second is called Codex Sinaiticus and was found in the trash at a Catholic monastery by Constantine von Tischendorf.

They’re corrupt revised version was released in 1881.

But what about the beliefs of Westcott and Hort?

In 1896 a collection of Horts letters were published by his son.

On page 76 we read; ‘the pure Romish view seems to me nearer and more likely to lead to the truth than the evangelical’.

On page 148 Hort writes about; ‘the ordinary confused evangelical notions’.

On page 400 Hort admits’s that; ‘The positive doctrines even of the evangelicals seemed to me

perverted rather than untrue. There are, I fear, still more serious differences between us on the subject of authority, and especially the authority of the Bible’.

On page 445 Hort says; ‘I have a sort of craving that our text should be cast upon the world before we deal with matters likely to brand us with suspicion. I mean a text, issued by men already known for what will undoubtedly be treated as dangerous heresy, we’ll have great difficulties in finding its way to regions which it might otherwise hope to reach, and whence it would not be easily banished by subsequent alarms’.

Hort shows his hatred for the true Greek text on page 211, where he states; ‘I had no idea till the last few weeks of the importance of texts, having read so little Greek Testament, and dragged on with the villainous Textus Receptus.’

He also says; ‘think of that vile Textus Receptus leaning entirely on late manuscripts; it is a blessing there are such early ones.’

In a letter to Westcott, Hort writes on page 430; Certainly nothing can be more unscriptural than the modern limiting of Christ’s bearing our sins and sufferings to his death; but indeed that is only one aspect of an almost universal heresy.

On page 120 Hort declares; ‘The fact is, I do not see how God’s justice can be satisfied without every man’s suffering in his own person the full penalty for his sins’.

Hort clearly did not believe that the death of Jesus Christ on the cross was enough to pay for his sins.

But what about Westcott, what did he believe?

In 1903 Westcott his son, Arthur, published his father’s letters in a book. On pages 228 through 229 Westcott told Hort what he thought of the Textus Receptus; I feel most keenly the disgrace of circulating what I feel to be falsified copies of Holy Scripture, and am most anxious to provide something to replace them.

He went on to say of the Christians of his day;

But pray think how utterly ignorant and prejudiced even well-informed men are on the text of the New Testament.

On page 52 Westcott said;

I never read an account of a miracle but I seem instinctively to feel it’s in improbability and discover some one of evidence in the account of it.

In volume 2 page 49 Westcott gives his views on heaven. He writes;

It saves us from the error of connecting the presence of Christ glorified humanity with place: “heaven is a state and not a place”

On page 394 Westcott states;

If Tennyson’s idea of heaven was true that “heaven is the Ministry of soul to soul” we may reasonably hope, by patient, resolute, faithful, united endeavour to find heaven about us here, the glory of our earthly life.

Westcott shows his love for Roman Catholicism on page 81, when he writes;

After leaving the monastery we shaped our course to a little oratory which we discovered on the summit of a neighboring Hill, and by a little scrambling we reached it. Fortunately we found the door open. It is very small with one kneeling-place; and behind a screen was a “Piéta” the size of life (i.e. a Virgin and dead Christ). The sculpture was painted, and such a group in such a place and at such a time was deeply impressive. I could not help thinking of the fallen grandeur of the Romish Church, on her zeal even an error, on her earnestness and self-devotion, which we might with nobler views and a pure end, strive to imitate. Had I been alone I could have knelt there for hours.

It truly is sad to think that an intelligent man like Westcott could not bring himself to believe in miracles or heaven. But Westcott and Hort were both involved in something far more sinister than textual criticism. In 1845 they joined the Hermes Club, in 1851 they formed the Ghostly Guild which was followed by the Arena’s Club in 1872. These clubs were involved in necromancy, or trying to make contact with dead spirits.

Why would two men who claim to be saved have such an interest in the spirit world?

Should a Christian really trust a text or a Bible which can be traced back to these two men?

Westcott and Hort’s corrupt Greek text and their theories of textual criticism would go on to produce over 200 new bible versions in the next 120 years.

With millions of King James Bibles in print it would be impossible to destroy all of them. So if you can’t destroy the King James Bible, then why not replace it with hundreds of corrupted counterfeits?

Since 1881 an average of one new Bible has been released every year. Is the English language really changing this much? Or is there a darker agenda behind these new versions?

Who would stand to profit the most if the King James Version passed out of common use?

On October the 11th of 1962 the first session of the ‘second Vatican council’ met in st. Peter’s Basilica in Rome. Over the next few years they plotted out the future of the Roman Catholic Church.

In November of 1965 the ‘Dogmatic Constitution On Divine Revelation’ was written. In chapter 6 and on page 112 we read; “but since the Word of God must be readily available at all times, the church, with motherly concern, sees to it that suitable and correct translations are made into various languages, especially from the original text of the sacred books. If when the opportunity presents itself and the authorities of the church agree, these translations are made jointly with churches, separated from us they can then be used by all Christians.

In 1989 one of the New International Version creators whose name was Burton Goddard would write the NIV story. He would describe the process that the NIV translators would use to create their new version. On page 96 Burton L. Goddard would reveal a shocking secret about the NIV; ‘The magic of summers in Europe is indeed getting the job done, so the pattern continues. In 1976 the scene is the Colegio Mayor or Montelleno, a residential unit of the University of Salamanca, fourth oldest university in Europe. An order of Catholic nuns operates the residence, and affectionate ties of Christian love soon bind the hearts of all together in a marvelous way.’

What is the University of Salamanca? It is one of the Roman Catholic churches oldest universities. It is also one of the schools that trained Ignatius Loyola the founder of the Jesuits.

Here is a picture of a human skull that appears as a decoration on the outside of this university. And what about the frog on top of the skull? Read Revelation chapter 16 verses 13 through 14 for more information.

On page 97 Burton L. Goddard goes on to say; “The summers in Europe make it possible for a collegiate translation to be produced within a relatively short span of time. In the process, they enrich the lives of translators and their families in a remarkable way in areas of history, culture, and scenic beauty. But more! They provide a practical day-by-day ecumenical experience beyond compare.”

But what Greek text did the NIV translators use? Surely, as professing Christians they would have used the time-honored Textus Receptus, which by this time was backed up by over 99% of

the extent greek manuscripts.

On page 111 of; “The NIV, The Making Of A Contemporary Translation” we read; “What is meant by ‘New Testament’ the so called ‘Textus Receptus’ (received text) is the Greek form of the New Testament that underlies the KJV translation. It is now almost universally recognized that the Textus Receptus contains so many significant departures from the original manuscripts of the various new Testament books that it cannot be relied on as a basis for translation into other languages.

How can the NIV translators make such a claim when they have never seen the original manuscripts?

On page 53 we read; ‘What Greek text was used by the translators of the NIV New Testament? It was basically that found in the ‘United Bible Societies’ and Nestle’s printed Greek New Testaments, which contained the latest and best Greek text available.

On page 55 the NIV translators admit to their use of the same two corrupt Roman Catholic manuscripts, that were used by Westcott and Hort. They go on to say; “This provides us with a more accurate Greek text of the New Testament than that found in the Textus Receptus”.

Let’s take a look at some facts about these two manuscripts that the NIV translators don’t want their readers to know about. Codex B also known as the Vaticanus manuscript, omits the following portions of Scripture. Genesis chapter 1

verse 1 through chapter 46 verse 28. Psalms 106 through 138. Matthew chapter16 verses 2 & 3. The pastoral epistles. Hebrews chapter 9 verse 14 through chapter 13 verse 25. And the entire book of Revelation.

In 1844 Constantine von Tischendorf discovered the first pages of what would later become known as the Sinaiticus Manuscript. And where were these ancient pages of scripture? He found them in a pile of waste paper used to start fires at the monastery. But was there a reason that this ancient codex was destined for the fireplace? A few years after the discovery of the Sinaiticus manuscript, a man named Dr. Previn Terry Scrivener was able to examine the document this is what he wrote; “The Codex is covered with such alterations i.e., alterations of an obviously correctional character, brought in by at least 10 different revisers, some of them systematically spread over every page, others occasional, or limited to separate portions of the manuscript,

many of these being contemporaneous with the first writer, but for the greater part belonging to the 6th or 7th century.

Another man named Dean John William Bergen was also able to examine the Sinaiticus manuscript. This is what he wrote; “On many occasions 10, 20, 30, 40 words are dropped through very carelessness. Letters and words even whole sentences, are frequently written twice over, or begun and immediately cancelled; while that gross blunder, whereby a clause is omitted because it happens to end the same words as the clause proceeding, occurs no less than 115 times in the New Testament.

A man named Herman huskier would compare the Sinaiticus and Vaticanus manuscripts, and would reveal that these two codex’s actually contradicted each other over 3,000 times in the Gospels alone. He would write; ‘I have tabulated the major part of these differences between Aleph and B and the Gospels and given the supporting authorities on each side. They amount to Matthew 656 +, mark 567 +, Luke 791 +, John 1022 +, for a total of 3036.’

De Apocriefe boeken.

If you look at a Catholic Bible you will see that they include other books as part of the inspired Old Testament text. Books like Tobit, Judith, first and second Maccabees, as well as, Wisdom, Sirach and Baruch.

But where do these books come from? The truth is that the Sinaiticus and Vaticanus manuscripts both contain these apocryphal books as part of the inspired text. If versions like the new American Standard Bible and the NIV claimed to be ‘the most accurate translations’ of Vaticanus and Sinaiticus. Then why don’t they include the apocryphal books?

A few years ago the New Revised Standard Version did release an edition that contained the Apocrypha. This of course shouldn’t be much of a surprise, seeing as how the New Revised Standard Version also has many Catholic editions available.

On page eleven sixty of this Catholic Youth Bible we read; “So the next time you respond ‘amen’ at a Eucharistic celebration, know that you are saying ‘yes’ to a special and life-giving relationship with God.”

This blasphemous Catholic practice of the Eucharist, teaches that a priest has the power to transform a round wafer into the flesh of Jesus Christ. The faithful Catholic must then eat Jesus, and drink his blood, in the form of wine. The elements of bread and wine are not to be taken as symbolic but rather as the literal flesh and blood of Jesus Christ. This is how a Catholic receives Christ.

This mystical process of changing ordinary bread and wine into Jesus Christ, is called transubstantiation. For many centuries thousands of faithful Christian martyrs were executed by the Roman Catholic Church because they rejected the pagan sacrifice of the Eucharist.

But today we have supposedly Protestant Bibles like the New Revised Standard Version, teaching this Catholic heresy, that resulted in thousands of Christians being burned alive.

It is also interesting to note that in 1988, Rupert Murdoch, purchased the New Revised Standard Version. He also owns and prints the NIV, and The Satanic Bible by Anton LaVey.

Just ten years later, the pope knighted Rupert Murdoch into the order of st. Gregory the Great.

Is this a coincidence?

We spoke earlier of the fact that the NIV translators rejected the Textus Receptus and used the Nestle’s text instead.

So what is the story behind the Nestle’s text?

In 1898 a man named Everhard Nestle would combine the Greek texts of Westcott and Hort, Tischendorf and Richard Francis Weymouth. Over the next 100 years this Nestle’s text would go through various editions and is known today as the; Nestle Elan 27th edition.

Now let’s take a look at some of the men and women who have been involved in producing this Greek text.

In 1952 A German named Kurt Elan would join the Nestle’s team. He would assist in producing new editions of the Nestle’s Greek text, his final being the 25th edition. He would eventually be joined by his wife Barbara. I believe this photo shows who Kurt Alon was really serving.

Now let’s look at another man who was involved with the Nestle’s text, his name is Bruce M. Metzger. Bruce Metzger was a professor at Princeton Theological Seminary. He was also one of the creators of the New Revised Standard Version. At his death in 2007, Princeton Theological Seminary would write; ‘In 1993 Bruce Metzger presented a copy of the New Revised Standard Version, Catholic Edition, to Pope John Paul the second at the Vatican. Bruce Metzger understood and was passionate about the significance of biblical translation for ecumenical dialogue.

This article goes on to say; ‘In 1972 he chaired the sub-committee that translated third and fourth Maccabees and Psalm 151 for an expanded version of the Apocrypha. He personally presented

this expanded version to his all holiness Demetrius the first in 1976. It was important to him that Roman Catholic, Greek Orthodox and Protestant Christians be able to have recourse to a common biblical text as an instrument of unity.’

Here we see Demetrius the first, listed with Catholic priests, it is no secret that the Orthodox Church has been working with Roman Catholicism for a very long time. In this article Archbishop Demetrius is said to be teaching at a Roman Catholic Jesuit University. Here we see the current Greek Orthodox Patriarch Bartholomew the first meeting with Nancy Pelosi.

In this article we can see what he is working to accomplish. ‘His all holiness has worked tirelessly for reconciliation among Christian churches and acquired an international reputation for raising environmental awareness throughout the world. He has worked to advance reconciliation with the Roman Catholic Church and the Anglican Communion as well as other confessions through

theological dialogues and personal encounters with respected leaders in order to address issues of common concern.’

Why would a supposed Christian like Bruce Metzger work with, and for, these enemies of Jesus Christ?

Now let’s take a look at another member of the Nestle’s team. His name is Carlo Maria Martini and he is a Jesuit priest. In April of 2005 the BBC ran this article where they claimed that; if elected, Cardinal Martini would be the first Jesuit to become pope. However a few weeks later Cardinal Joseph Ratzinger was chosen as the next pope instead of Martini.

On page 45 of the Nestle’s 27th edition we read; ‘The text shared by these two editions was adopted internationally by bible societies and following an agreement between the

Vatican and the United Bible societies, it has served as the basis for new translations and for revisions made under their supervision.

This marks a significant step with regard to inter-confessional relationships. It should naturally be understood that this text is a working text, in the sense of a century long Nestle tradition, it is not

to be considered as definitive, but as a stimulus to further efforts towards defining and verifying the text of the New Testament. For many reasons however the present Edition has not been deemed an appropriate occasion for introducing textual changes.

One can only be left to wonder what the Jesuit Cardinal Carlo Martini has planned for the next edition of the Nestle’s text.

Next we’ll take a look at this Jehovah’s Witness Greek interlinear New Testament. On pages 8 through 9 we read about what text is used by the Jehovah’s Witnesses to produce their corrupt New World Translation.

The Greek text that we have used as the basis for the New World Translation is the widely accepted Westcott and Hort text 1881 by reason of its acknowledged excellence, but we have also taken into consideration other texts including those prepared by D. Everhard Nestle, the

Spanish Jesuit scholar Jose Maria Bover, and another Jesuit scholar A Merk. The UBS texts of 1975 in the Nestle-Aland text of 1979 were consulted to update the critical apparatus of this edition.

The preface of this Catholic new American Bible shows that they also use the Nestle’s text as the basis for their translation.

It is important for you the viewer to realize that if you have a Bible version produced since 1881 then it can be traced back to this corrupt Nestle’s Greek text.

The Jesuit plan to destroy the Protestant Reformation is no longer being carried out in secret. Today the signs of Catholic infiltration are everywhere. Why would the Catholic news agency report on the release of the newest NIV, when the Council of Trent supposedly condemned the writings of Protestants. Maybe it is because Catholic websites openly promote and recommend the NIV. Here on AmericanCatholic.org. Catholics are warned about the King James Version being woefully outdated. But the NIV is praised and is said to be an ecumenical translation. It is also interesting to note that the new revision of the NIV was completed in 2010 on the 400th

anniversary of the Jesuit Douay Rheims Bible.

But it isn’t just Catholic websites promoting new versions like the NIV supposedly. Protestant bookstores like Christianbook.com are now selling Roman Catholic books and Bibles. Simply typing in the word Catholic in the search area netted five thousand ninety-eight results. Here we see a book for Catholic girls that contains verses from the NIV. Or how about a book on the Rosary. Christianbook.com also sells the Catholic catechism. Here on BereanChristianstores website you can see that they sell two thousand four hundred eighty three Catholic related items. Books like; Born Fundamentalist, Born-Again Catholic. Or how about a book on the Holy Eucharist. Here we see another supposedly Protestant website selling Roman Catholic literature.

It is interesting to note that these three websites will not sell most of the books and materials that are available today which defend the King James Version. One can only be left to wonder who really runs these websites.

Representing the surviving bishop mark Hanson of Evangelical Lutheran Church VIPs and bishopsjeremiah jay park issue the new york annual conference of theunited methodist church

your holiness may I present Roman Wesley Granberg Michaelson the general secretary of the Reformed Church in America

your holiness may I present Reverend dr. Clifton Kirkpatrick the stated clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church the United States.

your holiness may I present urban dr. William J Shaw president the National Baptist Convention United States

your holiness may I present Bishop James Leggett general superintendent of the International Pentecost Holiness Church

your holiness may I present dr. Leif Anderson president of the National Association of Evangelicals

the ordinance may I present Bishop David H benke president of the Atlantic District of the Lutheran Church Missouri Synod

The leaders of the Emergent Church Movement are now calling for the end of the Protestant Reformation. Here Brian D. Mclaren openly confesses that he is a post protestant, Catholic, unfinished christian. In 2003 Tony Jones released this book on youth ministry. He openly recommends many roman catholic practices, the most shocking of all being an entire chapter on Ignatius Loyola and the Jesuits. On page 233 he recommends the occult new-age practice of walking a labyrinth. He then goes on to boldly recommend the Spiritual Exercises of Ignatius Loyola. These mind-control techniques have been used by Jesuits for hundreds of years. On page 103 Tony Jones suggests forming a thirty-day Ignatian summer camp. It is also interesting to note that both McClaren and Jones have their books published by Zondervan which is owned by Rupert Murdoch as we discussed earlier.

Please notice the interesting symbol on this Emerging Church website. Does it look familiar?

Clicking on this link will take you to their bookstore where you can buy a book about the Roman Catholic Mass, or perhaps a book on Catholic evangelism? Another spokesman for the Emerging Church is a woman named Phyllis Tickle. On pages 46 – 47 of her book she writes; ‘Now some five hundred years later, even many of the most die-hard Protestants among us have grown suspicious of Scripture and Scripture only. We question what the words mean, literally metaphorically, actually. We even question which words do and do not belong in Scripture and the purity of the editorial line of dissent of those that do. We begin to refer to Luther’s principle of “Sola Scriptura, Scriptura Sola’’ as having been little more than the creation of a paper Pope

in place of a flesh-and-blood one. And even as we speak, the authority that has been in place for 500 years, withers away in our hands. “Where now is the authority?” Circles overhead like a Dark Angel goading us toward this establishment. Where indeed?

On page 58 she discusses the counter-reformation and claims that the five councils of Trent were godly assemblies of churchmen trying to purify both doctrine and practice. On pages 150 through 151 she writes; “the new Christianity of the great emergence must discover some authority base or delivery system and/or governing agency of its own. It must formulate – and soon – something

other than Luther’s Sola Scriptura which, although used so well by the great Reformation originally, is now seen as hopelessly outmoded or insufficient, even after it is, as here, spruced up

and ry-couched in more current sensibilities.

Now that the King James Bible has been removed from the hands of the majority of professing Christians. Satan’s false prophets are able to deceive them into thinking that the Roman Catholic Church is no longer the enemy of Bible believing Christianity.

Loyola’s Jesuits are bringing in a new Dark Age.

This Phyllis from the Emerging Church wrote;

Christianity is in the middle of another shift.

Once Again, there is a shift in authority.

For 500 years the basis of authority has been some scriptura certainty or Sola. And it’s not anymore and when you say that to folk it’s very threatening it’s very very threatened. So number one we need to know why it’s threatening and to be appreciative of the fact that it is threatening. And then number two we need to look at what were the limitations of it the minute it was formulated as a doctrine. And number three, where now is our authority? the minute you say; ‘that’s not going to be the whole authority’, then you open up the question; so where is our

authority?’

There is always one overarching question, that question is; ‘Where is the authority?”, because we don’t know. We’ve lost our authority. You and I now live in a globalized society, who’s

got the authority? One of the things that’s happening in this great emergence is that the division between Roman Catholic believers and non Roman Catholic believers is dwindling away, as they enter into the emergence.

It’s not just a matter of coming and sitting in a pew and enduring 50 or 70 or whatever

minutes of observing something happen, but it’s saying, I want to experience God, I’m interested in, and coming into an experience here.

Worship is participatory and multi-sensory, people are encouraged to tangibly express their spirituality. Many are weaving together elements from different religious traditions. Especially Catholicism and Eastern Orthodoxy. Some are discovering medieval mystical practices such as walking the labyrinth but adding decidedly modern twist. It’s a pick-your-own mix approach that also stresses community and social justice.

More and more of us are feeling that if we have a version of the Christian faith, that does not make us the kind of people that make this a better world, we really want no part of it.

There are similar practices in mainline Protestant churches such as Cornerstone United Methodist Church in Naples Florida. They have a blue jeans wearing electric guitar playing minister that leads a lively service, it combines United Methodist traditions with high church liturgy and a Pentecostal flavor. I joke around in in saying that I’m more of a Method Catholic Cast alight than I am a United Methodist. And and I think that’s because each of those traditions has added so much to my faith experience in my group.

The Jesuits, who have so informed the educational life of this country, were started as part of the

counter-reformation, it was the response of Catholicism to the Protestant push, in the same way, Protestantism today is going to respond, part of it, a part of this 30% is going to respond to the pressure of the emergency.

I said every period of upheaval, every time we do a 500-year rummage sale, we we have a central question. Where now is the authority? The authority for the Reformation was Sola scriptura and scriptura only, scripture only and only scripture, no more Pope, no more Magisterium, only the scripture. That authority won’t work now, not that scripture isn’t the authority, but that the absolutism which with which Protestant established it as the authority, has now shattered and gone.

You’d save a lot more souls if you could get rid of doctrine, and that’s the truth you know, reel them in, and then tell them the price of eating,

Your kingdom is in your hands and in your shaping. Go forth, and bring forth a new form of Christianity, that will serve a new culture, and may God bless you.

After watching this video, you might be asking yourself why the Roman Catholic Church wants so badly to get rid of the King James Version.

The answer is simple;

The King James Version is and always has been the greatest threat to Roman Catholicism.

Why? Because it is the only Bible in common use today which can be traced back to the true Christians in Antioch.

The King James Version has also produced more spiritual fruit than all other Bibles

combined. And the King James Version’s Textus Receptus, has backed up by over

95% of all ancient Greek manuscripts.

But there is another even greater reason for Catholicism’s hatred of the King James Version. Revelation 17 describes an evil religious City which is guilty of shedding the blood of the saints and martyrs of Jesus Christ. There can be only one City on this earth that matches the description of revelation 17.

Revelation 18 goes on to describe the coming destruction of this wicked religious city.

For this calls the Roman Catholic Church has fought relentlessly to replace the King James Version. They know that their days are numbered, and they want to kill the faith of as many believers as they can.

Rome can never destroy God’s Holy Word the King James Bible.

All they can do is try to counterfeit it and turn you against the pure Word of God in English.

The only question that remains is, which Bible will you choose?

John 14:23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.

Joh 17:17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth.

We must not forget the martyrs!

Rom 8:35 Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

Rom 8:36 As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter.

Rom 8:37 Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

Rom 8:38 For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

Rom 8:39 Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

Joh 17:14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

Was their blood shed in vain?

Will you go to Rome for your bible?

Or will you use the King James Bible, which the Martyrs died for?

Zorg er alsjeblieft voor dat je onze Reddingsboodschap bekijkt.

Wat moet je doen om gered te worden? Ontdek het in deze video!

Alle schrift quotes zijn afkomstig uit God’s Heilige woord, de King James Bijbel.

PDF van de King James Bible 1611

(klik hier voor download PDF)

King James Verion 1611

 

2 Timothy 2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

Geloof jij dat God zijn belofte heeft gehouden om zijn woord in zuivere vorm te bewaren?

Waarom vraag jij God niet of hij jou wil laten zien welke Bijbel zijn ware woord is.

God is getrouw

Isaiah 40:8 The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.

Romans 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

Jezus Christus is de enige weg naar een eeuwig leven en hij is de enige die kan betalen voor jou zonden zodat jij dat niet voor eeuwig zelf hoeft te doen in de hel. (Lees aub Romans / Romeinen 10 : 9 tot en met 10 & vers 13 in de KJV 1611 bijbel.)